Si byt, pokoj nebo rekreační dům na Njuškalo!

Politika soukromí

SPRÁVCE ZPRACOVÁNÍ

Internetový portál Njuškalo je ve vlastnictví společnosti Njuškalo s.r.o., Záhřeb, Miroslava Miholića 2, IČO: 94718723416 (dále v textu Njuškalo).

Njuškalo věnuje velkou pozornost ochraně osobních údajů, a Politika soukromí (dále v textu Politika) upravuje nakládání s vašimi údaji při používání mých služeb.

Vše co potřebujete vědět, jasně a transparentně:

    jaké údaje shromažďuji a jak,

    jak dlouho je uchovávám a proč,

    jakým způsobem vaše údaje chráním,

    s kým vaše údaje sdílím,

    jaké koláčky a nástroje používám,

    jak budete uplatňovat svá práva.

 

KTERÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A JAK?

Vaše soukromí je pro mě důležité, takže shromažďuji pouze údaje potřebné k:

    poskytování služeb a podpory,

    zlepšení vašich uživatelských zkušeností,

    zlepšování služeb a informování o nových službách, které jsme pro vás vyvinuli,

    dodržování právních předpisů.

 

Poskytujete mi údaje zapisováním do forem při používání služeb a automaticky je shromažďuji, když používáte Njuškalo nebo je získávám z externích zdrojů, když používáte služby externího partnera na Njuškalu, (např. Potvrzení o zaplacení apod.)

Shromažďuji údaje, které zadáváte při příležitosti:

    registrace, vyplňování anket, dotazníků a dalších online formulářů,

    komunikace s ostatními uživateli prostřednictvím Njuškala,

    poskytování podpory, poradenství nebo odpovědí na stížnosti,

    plateb za služby nebo vrácení zaplacených finančních prostředků,

    dalších aktivit na Njuškalu.

 

Přitom shromažďuji jméno a příjmení, adresu, kontaktní údaje, vaše osobní identifikační číslo, a další údaje, které zadáváte.

Automaticky můžu shromáždit i údaje, které jsou k dispozici při přístupu a používání Njuškala:

    geolokaci, pouze pokud jste jí povolili,

    informace o zařízení, které používáte (model, identifikátor zařízení, mobilní síť a podobně),

    záznamy o využívání služeb, které mohou obsahovat IP adresy, dobu a trvání přístupu, typ prohlížeče, způsob přístupu na stránky Njuškala, prohlížené stránky nebo funkce užívané v mobilní aplikaci, chyby během používání a podobně,

    obsah, čas a trvání telefonního rozhovoru s  Njuškalem a telefonní číslo, ze kterého voláte,

    jaké služby používáte, kdy a jakým způsobem.

 

Z jiných zdrojů:

    od ostatních uživatelů (např. komentáře, hodnocení, hlášení o zneužití, adresa zákazníka pro doručení apod.),

    od externích partnerů v rozsahu poskytované služby (např. při platbách SMS, číslo, ze kterého byla zaslána platba a podobně),

    ze sociálních sítí, pokud jste propojili účet Njuškala s účtem sociální sítě (např. jméno profilu uživatele, číslo telefonu, adresu e-pošty a další údaje, pro které mi dáte svolení).

Požádám vás o zvláštní povolení:

    pro shromažďování a zpracovávání zvláštních kategorií osobních údajů, jako je sexuální orientace, zdravotní stav, náboženská orientace a podobně.

pokud jde o údaje, které shromažďuji a zpracovávám, nemohu vědět, zda se vztahují na osoby mladší než 16 let, pokud zjistíme, že takové údaje zpracováváme, zrušíme uživatelský účet a údaje vymažeme.  V případě, že se na nás obrátí pečovatel osoby, jejíž údaje zpracováváme a pečovatel se může identifikovat respektive má přístup k osobním údajům prostřednictvím Moje Njuškalo, údaje můžeme na základě jeho písemné žádosti změnit. Radíme všem rodičům a pečovatelům, aby dětem vysvětlili, jak bezpečně a odpovědně musí na internetu nakládat s osobními údaji, vše o bezpečnosti.

 

JAK POUŽÍVÁM VAŠE ÚDAJE?

Shromážděné údaje, jakož i údaje, které zjistím při poskytování služby, zpracovávám pouze k účelům:

    pro které byly dané,

    pro které jste udělili souhlas,

    založeným na směrodatných právních předpisech, legitimním zájmu nebo Uživatelských podmínkách.


Máte právo:

    vědět, jaké vaše osobní údaje mám a zpracovávám,

    požádat o opravu,

    přenášet své údaje i obsah,

    odstoupit v kterémkoliv okamžiku od daných souhlasů, částečně nebo v úplnosti.

 

Pokud nejste spokojeni ohledně zpracovávání dat a vašich práv, můžete nás kontaktovat a pokusíme se vaší stížnost vyřešit.

V případě, že se i dále domníváte, že porušujeme vaše práva, můžete podat stížnost příslušnému Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohu použít, abych:

    vám poskytl informace a pomoc,

    vám umožnil a usnadnil používání služeb Njuškala a internetového portálu Njuškalo,

    přizpůsobil obsah vašim zájmům,

    prováděl ankety a přizpůsobil se vašim potřebám,

    vás informoval o nových službách a aktualizacích

    vám poskytl informace o akcích a speciálních nabídkách Njuškala

    poskytl informace našich partnerů, kteří vás možná zajímají

    zabránil podvodům nebo jiným zakázaným či nezákonným činnostem,

    zajistil bezpečnost a integritu Njuškala a vašich údajů,

    provedl obchodní a statistické analýzy,

    dle nich vyvíjel nové služby a výrobky,

    splnil zákonné povinnosti.

 

Neprodávám, nepronajímám ani nepůjčuji seznamy uživatelů nebo osobní údaje uživatelů třetím stranám.

Údaje, které jsem anonymizoval nebo agregoval způsobem, že vás již nemůžu identifikovat jako konkrétní fyzickou osobu, nepovažuji za osobní údaje.

 

JAK CHRÁNÍM VAŠE ÚDAJE?

Jsem plně odhodlán, chránit vaše údaje před neoprávněným přístupem, zveřejněním nebo výmazem, bez ohledu na místo, kde jsou uloženy nebo zpracovány i bez ohledu na formát, ve kterém se nacházejí.

Spolupracuji se spolehlivými a odbornými partnery, kteří jsou povinni používat vysoké standardy ochrany.

Používám uznávané standardy informační bezpečnosti:

  • provádím technická a organizační opatření na základě posouzení rizik,
  •  prověřuji shromažďování informací, ukládání a způsoby zpracování,
  •  pokud je to možné, údaje pseudonymizuji a anonymizuji,
  • testuji organizační a technická ochranná opatření,
  • podnikám opatření, která mohou identifikovat a/nebo zabránit neoprávněnému shromažďování a zneužívání osobních údajů a omezit potenciální škodu.

 

Podnikám opatření, kterými vám zajišťuji integritu údajů a dostupnost zpracovávacího systému ohledem na nejnovější technologické pokroky, a údaje ukládám ve vysoce dispozičních datových centrech v Chorvatsku.

Jsem si vědom toho, že neexistuje žádný zcela bezpečný systém a že je třeba zabezpečení neustále zdokonalovat.

Vy, stejně jako ostatní uživatelé Njuškala jste, co se bezpečnosti týče, mým partnerem.

Pravidelně aktualizujte své údaje, abych vám mohl posílat doporučení, jak chránit vaše údaje před zneužitím.

Přečtěte si více o bezpečnosti a opatřeních, která můžete podniknout zde.

 

S KÝM SDÍLÍM VAŠE ÚDAJE?

Pouze se smluvními partnery a pouze údaje nezbytné pro poskytování určitých služeb.

Všechny osoby, které mají přístup k vašim údajům, jakož i moji partneři, jsou povinni v rámci smluvních vztahů zachovávat důvěrnost a dodržovat i organizační a technická ochranná opatření.  

S uživateli internetu a Njuškala, a i vy sami si můžete rozhodnout, které osobní údaje chcete zveřejňovat na Njuškalu nebo je sdílet s ostatními uživateli při používání služeb Njuškala.

Třetí strany budou zpracovávat vaše údaje pouze:  

    za účelem poskytování služeb Njuškala jako: platební služby, analýzy dat, doručování elektronické nebo pozemní pošty, poskytování uživatelské podpory, prověřování správnosti údajů a podobně;

    za účelem poskytování služeb Njuškalu jako: hosting, IT služby, účetní služby, advokátní služby, revizorské a další poradenské služby. Při poskytování těchto služeb se spoléhám na společnosti v rámci Styria Media Group.

Pokud to stanoví zákon, za účelem:

    dodržování příslušných zákonů, vyhlášek na dalších předpisů,

    odhalování, předcházení nebo řešení podvodů a bezpečnostních nebo technických potíží, které se vztahují na Njuškalo nebo osobní údaje uživatele.  

 

Údaje, které jste mi poskytli: jméno, příjmení a e-mail adresu přenáším do třetích zemí, když vám posílám propagační zprávy (Mailchimp).

Poskytovatelé služeb a třetí osoby budou zpracovávat osobní údaje na základě pokynů Njuškala v souladu s touto Politikou a dalšími směrodatnými předpisy (Obecná nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, Zákona o ochraně osobních údajů a dalších příslušných zákonů o zpracování osobních údajů).

Pro více informací o přenosu dat třetím stranám zašlete dotaz elektronickou poštou na podrska@njuskalo.hr.

 

KTERÉ KOLÁČKY A NÁSTROJE POUŽÍVÁM?

Používám nástroje, s jejichž pomocí provádím analýzu užívání Njuškala a shromažďuji informace o vašich návycích a aktivitách a seznamuji se s vašimi potřebami za účelem zlepšení kvality nabídek.

Používám své koláčky a koláčky mých partnerů, abych rozpoznal váš počítač a nabídl vám co nejlepší služby.  

Shromážděné údaje se nespojují s vašimi osobními údaji na Njuškalu.  

Uvedené nástroje mohou shromažďovat a ukládat technické údaje jako jsou koláčky, IP adresa uživatele  a/nebo návštěvníka, identifikátor mobilního zařízení, údaje o prohlížeči a podobně, ale při tom neidentifikují osobu.

Prostřednictvím příslušných položek na svém počítači, prohlížeči nebo mobilním zařízení můžete odmítnout nebo vymazat koláčky a dále používat Njuškalo, ale v tom případě nebudete mít některé z funkcí Njuškala zcela k dispozici. 

Přečtětesi více o koláčcích a dalších nástrojích, které používáme.

 

JAK BUDETE UPLATŇOVAT SVÁ PRÁVA

Můžete nám poslat žádost o výmaz, opravu údajů, omezení zpracování, přenos údajů a nahlédnutí do vašich údajů. Pokud se zpracováním údajů nesouhlasíte, máte právo vznést námitku nebo podat stížnost. 

Žádost o výmaz a omezení mohu odmítnout, pokud nemůžu ověřit vaší totožnost jako vlastníka osobních údajů nebo pokud existují jiná zákonná omezení. Pokud Njuškalo používáte jménem jiné osoby nebo společnosti, nebudeme vás moci identifikovat, proto svou žádost můžete vyřídit pouze s výlučným souhlasem této osoby nebo společnosti.    

Přečtěte si více o vašich právech i o tom, jak je můžete uplatnit níže.

 

PRÁVO NA VÝMAZ A OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Kdykoli můžete podat žádost o výmaz osobních údajů, které jsou shromážděny v rámci využívání služeb Njuškala nebo omezit účel užívání vašich údajů částečně nebo v úplnosti.

O výmaz údajů můžete požádat písemně na mou adresu, ústně nebo zasláním e-mailu na adresu podrska@njuskalo.hr.

Pokud máte na Njuškalu uživatelský účet, žádost o zavření účtu i o výmaz můžete provést prostřednictvím webového rozhraní Moje Njuškalo.

Po přijetí žádosti o výmaz, potvrdím, že jsem žádost obdržel a zahájím proceduru zavírání účtu a výmaz údajů.

Neoprávněný pokus o uzavření účtu a výmaz údajů můžete zastavit ve lhůtě 24 hodin od momentu, kdy jste zprávu obdrželi, po uplynutí této lhůty omezím zpracování vašich údajů a zahájím proceduru výmazu.

Vaše údaje budu archivovat dle účelu a v souladu se směrodatnými předpisy a legitimními zájmy, které vyplývají nebo jsou spojeny s používáním Njuškala a po uplynutí definované doby je vymažu.

Například, záznamy týkající se finančních transakcí nebo účtů jsem povinen uchovávat dle lhůty stanovené zákonem, ostatní kategorie údajů budu archivovat do doby, kterou jsem určil kvůli zábraně podvodů, vyjádření ke stížnostem nebo k dalším legitimním účelům (2 roky).

Pokud se lhůta výmazu prodlouží na základě technických či jiných oprávněných účelů, oznámím vám to písemně.

Kdykoli můžete omezit užívání adresy elektronické pošty pro zasílání zpráv Njuškala a propagačních zpráv.

Své údaje a nastavení můžete změnit na rozhraní Moje Njuškalo nebo se jednoduše odhlásit ze soupisky pro přijímání propagačních nabídek prostřednictvím odkazu, který se nachází v elektronické poště.  

 

PRÁVO NA PŘENOS ÚDAJŮ

Jako vlastník nebo vlastnice uživatelského účtu můžete kdykoliv podat žádost o přenos vašich údajů a obsahu jinému poskytovateli služeb.

Vaše údaje si můžete stáhnout sami prostřednictvím uživatelského rozhraní registrovaných uživatelů Moje Njuškalo.

Údaje, která si můžete stáhnout v digitální podobě:  

    vaše kontaktní údaje

    vaše reklamy dostupné prostřednictvím rozhraní Moje Njuškalo

 

Chráním soukromí svých uživatelů a nedovoluji stahovat obsah, kterým by se porušila vaše práva nebo práva ostatních uživatelů.

Kvůli technickým omezením vám nemohu umožnit automatizované přenášení údajů jinému poskytovateli služeb. 

 

PRÁVO NA INFORMACE (PŘÍSTUP K ÚDAJŮM)

Vy jste vlastník vašich údajů a máte právo na informaci, které údaje uchovávám nebo zpracovávám, a můžete poslat žádost o dodatečné informace.

Své údaje můžete vidět na webovém rozhraní pro registrované uživatele stránky Moje Njuškalo.

Pokud chcete více informací nebo nejste registrovaný uživatel Njuškala, pošlete mi písemnou žádost na mou adresu nebo mi pošlete e-mail na adresu podrska@njuskalo.hr.

 

PRÁVO NA OPRAVU ÚDAJŮ

Důležité je, abyste měli přesné údaje, čas od času je zkontrolujte.

Abych vám pomohl, mohu prověřit správnost údajů v technicky a zákonem povoleném rozsahu, jako je například prověřit telefonní číslo, emailovou adresu a další údaje.

Budu vám připomínat důležitost používání správných údajů, proto vás prosím, abyste své údaje aktualizovali prostřednictvím rozhraní Moje Njuškalo.

Opravu údajů, které používám pro základní identifikaci (e-mailová adresa, IČO), můžete realizovat zasláním písemné žádosti z e-mailové adresy na vašem uživatelském účtu na podrska@njuskalo.hr.

Přečtěte si pokyny o volbě uživatelského jména a hesla.

 

ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY

Na Njuškalu můžete najít odkazy, které vás odvedou na stránky jiných poskytovatelů služeb, na které se nevztahuje moje Politika soukromí.

Pokud jste opustili stránky Njuškala prostřednictvím odkazu, prosíme vás, abyste se seznámili s jejich předpisy o soukromí a jakým způsobem chrání vaše osobní údaje.  

 

OZNÁMENÍ O ZMĚNÁCH A KONTAKTY 

Čas od času mohu tako pravidla změnit, a změny Politiky zveřejním na Politice soukromí na stránce Njuškala.

V případě důležitých změn vám tyto změny oznámím i elektronickou poštou nebo jiným vhodným způsobem.

Registrací nebo pokračováním používání Njuškala po provedených změnách Politiky potvrzujete, že jste se seznámili s platnými pravidly a že souhlasíte se zpracováváním údajů k uvedeným účelům.  

Dotazy a poznámky týkající se Politiky soukromí, jakož i další informace ohledně vašich osobních údajů shrnutých na Njuškalu můžeš zaslat úřední osobě pro ochranu osobních údajů Njuškala:

    písemně na adresu sídla Njuškala

    e-mailem na adresu zop@njuskalo.hr

 

Změna politiky byla provedena dne 12. 06. 2020, a uplatňuje se od 12.06.2020.

Při změnách této Politiky si můžeš předešlé verze vyhledat pomocí  obrasca za kontakt.