Si byt, pokoj nebo rekreační dům na Njuškalo!

Uživatelské podmínky a předpisy

Základní ustanovení

1. Uživatelské podmínky a předpisy platí pro internetový portál www.njuskalo.hr se všemi subdoménami a webovými stránkami a aplikacemi pro mobilní telefony, které patří doméně njuskalo.hr, dále v textu internetový portál Njuškalo.

2. Internetový portál Njuškalo je vlastnictví společnosti Njuškalo s.r.o., dále v textu Njuškalo.

3. Uživatel je každá osoba, která přistupuje a/nebo používá služby internetového portálu Njuškalo, to jsou neregistrovaní uživatelé, registrovaní uživatelé a podnikatelské subjekty využívající na základě smluvního vztahu služby Njuškala.

Obecná ustanovení

4. Vstupem na tyto stránky souhlasíte se všemi předpisy a uživatelskými podmínkami internetového portálu Njuškalo. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit, modifikovat a doplňovat uživatelské podmínky těchto webových stránek. Změny vstupují v platnost v momentu jejich zveřejnění. Uživatel je povinen pravidelně číst Uživatelské podmínky a předpisy a má se za to, že je při vstupu na webové stránky Njuškala seznámen s aktuálními předpisy i uživatelskými podmínkami.

5. Za účelem využívání služeb internetového portálu Njuškalo, se uživatel zavazuje zaregistrovat a vyplnit v registračním formuláři potřebné kontaktní údaje. Uživatel má možnost se zaregistrovat a přihlásit na Njuškalu prostřednictvím dat pro přístup k sociálním sítím, které jsou v daném momentu užívání k dispozici na Njuškalu a prostřednictvím rozhraní sociální sítě dává výslovný souhlas k užívání a uložení potřebných údajů. Shromažďování požadovaných údajů se provádí v souladu s potřebami služby, pro jejíž použití se uživatel zaregistroval, reklamování/propagace vychází ze Zákona o zákazu podnikání neregistrovaných činností. Njuškalo své uživatelské služby nenabízí osobám mladším než 16 let.

6. Uživatel ručí pod trestní a materiální odpovědností za přesnost zaslaných údajů a zavazuje se, že bude údaje pravidelně a přesně aktualizovat. Uživatel registrací na Njuškalu povoluje archivování, užívání a zpracovávání uvedených údajů za účelem provozu systému, odesílání systémových zpráv a pro komunikaci s uživatelskou podporou elektronickou poštou a telefonem. Njuškalo se zavazuje, že bude údaje používat pouze k účelům, pro které byly získány a v souladu se směrodatnými předpisy.

7. Uživatel má právo kdykoliv požádat o zrušení svého uživatelského účtu a výmaz údajů. Njuškalo uzavře uživatelský účet a reklamy/propagace tohoto uživatele 24 hodin po podání žádosti, pokud uživatel v uvedené lhůtě uzavření účtu nezruší. Veškerá oznámení o postupu zavírání uživatelského účtu a výmazu údajů obdrží uživatel na adresu elektronické pošty, kterou nahlásil za účelem užívání služeb internetového portálu Njuškalo.

8. Njuškalo může na internetové platformě zveřejnit výherní soutěže o nebo dotazníky svých partnerů, a uživatel se jich může dobrovolně zúčastnit a vložit své osobní údaje. Njuškalo nearchivuje a nezpracovává údaje, které uživatel vložil tímto způsobem a neručí za bezpečnost údajů a předem se distancuje od jakékoliv škody, která by v tom případě mohla uživateli vzniknout.

9. Njuškalo může umožnit třetí straně zveřejnění výherní soutěže pro uživatele. Účast ve výherní soutěži je regulovaná předpisy třetí strany, která tuto soutěž organizovala, a Njuškalo není zodpovědné za organizaci výsledků výherní soutěže.

10. Njuškalo se stará o ochranu osobních údajů v souladu s platnými předpisy a Politikou soukromí, které detailně upravují shromažďování osobních údajů, jejich používání, bezpečnost, ochranu, přenos a užívání nástrojů. Podnikatelské subjekty, které jsou uživateli služeb Njuškala zodpovídají za shromažďování a vnášení osobních údajů, a jsou povinni seznámit osoby, jejichž údaje vkládají s účelem a právním základem zpracování jejich údajů. Podnikatelské subjekty zodpovídají za správnost osobních údajů, a fyzické osoby, které jménem podnikatelského subjektu užívají služeb Njuškala, mohou uplatnit veškerá svá práva prostřednictvím kontaktních údajů, které jsou uvedené u uživatelského účtu.

11. Uživatel je povinen dbát o bezpečnost svého uživatelského hesla a čas od času ho změnit. Uživatel je plně zodpovědný za veškerou škodu vzniklou na základě neoprávněného užívání vstupního práva, jakož i za všechny obsahy zveřejněné pod jeho uživatelským jménem. Njuškalo nezodpovídá za případy zneužití uživatelského hesla, ale jestliže pravděpodobné zneužití nahlásí uživatel, Njuškalo může postupovat příslušným způsobem.

12. Njuškalo má právo kdykoliv zavřít uživatelský účet těch uživatelů, kteří porušují tyto Uživatelské podmínky a předpisy nebo jinak zpomalují nebo zasahují do práce internetového portálu Njuškalo. Pokud uživatelský účet není aktivní po dobu tří let, Njuškalo kontaktuje uživatele na některém z uživatelských údajů, které uživatel nahlásil při registraci, aby potvrdil, zda chce účet i nadále používat. Pokud to uživatel nepotvrdí nebo neodpoví, nebo pokud uživatele nelze kontaktovat na žádném z údajů, které zanechal, a to vše ve lhůtě stanovené Njuškalem, Njuškalo je oprávněno neprodleně účet zrušit a zahájit výmaz údajů.

13. Njuškalo je oprávněno kdykoli bez předchozíhoupozornění odstranit profilovou fotografii uživatele, pokud profilová fotografie obsahuje ilustrace nenávistných projevů nebo nadávek, pornografický obsah, logo (pokud se nejedná o službu obchodu Njuškalo), fotografii jiné osoby, fotografii z cizího uživatelského profilu, fotografii chráněnou autorskými právy nebo jiný obsah považovaný za nevhodný.

14. Njuškalo si vyhrazuje právo při zavírání uživatelského účtu přijmout další příslušná opatření proti uživatelů,. Jteří porušují tyto Uživatelské podmínky a předpisy. Podmínky a vztahy mezi uživatelem a společností Njuškalo podléhají zákonům Chorvatské republiky. V případě sporu je příslušný soud v Záhřebu.

15. Za všechny publikace, reklamy, zprávy, texty, ukázky, fotografie, videa, nabídky, katalogy, vauchery a další materiály (dále v textu: obsah) zveřejněné na webových stránkách, přenesené prostřednictvím stránek nebo propojené elektronickým odkazem (linkem) ze stránek, výhradně odpovídá osoba, od které takový obsah pochází. Njuškalo neposkytuje žádné záruky ohledně přesnosti, úplnosti nebo autentičnosti takového obsahu. V případě jakéhokoliv nároku třetích osob na náhradu škody nebo nároků i z jiných důvodů, které by souvisely s obsahem zaslaným od uživatele, přebírá odpovědnost v úplnosti uživatel, stejně jako i závazek, že podnikne veškerá opatření, aby Njuškalo před takovými požadavky obhájil a ochránil. Uživatel se zavazuje nahradit Njuškalu všechny náklady, výdaje a veškerou škodu, která by vznikla na základě žádosti podané ze strany třetích osob v souvislosti s materiály, zaslanými od uživatele.

16. Je zakázáno objednávat a zveřejňovat obsahy, které jsou nezákonné, protiprávní, škodlivé, ohrožující, obtěžující, hanlivé, vydírající nebo které jakýmkoliv způsobem ubližují, škodí nezletilým osobám. Zakázané jsou obsahy, které obsahují osobní údaje jiných osob bez jejich výslovného souhlasu. Uživatel se zavazuje, že nebude zveřejňovat obsah, který je v rozporu se zákonem i dalšími předpisy a Ústavou Chorvatské republiky. Uživatel se obzvlášť zavazuje, že nebude prodávat a reklamovat prodej zboží nebo poskytování služeb, kterými by se porušovala autorská a podobná práva třetích osob.

17. Všechny eventuální spory vyplývající ze vztahů mezi uživateli Njuškala a zadavateli reklam (vzniklé kvůli pravdivosti údajů o uživateli nebo obsahu nabídky, o předmětu, nabídkové ceně, trvání akce apod.) se řeší výlučně mezi uživateli. Njuškalo nezodpovídá ani za žádnou škodu jakéhokoliv druhu, která vznikla následkem takových vztahů.

18. S cílem zlepšit své služby, společnost Njuškalo používá a analyzuje údaje, které má o svých uživatelích, včetně údajů o uživatelských zájmech, činnostech, a prohlížení, aby vybral a zosobnil reklamy a další marketingová oznámení, která promovují produkty a služby Njuškala.

19. Njuškalo pro registrované uživatele nabízí jako dodatečnou funkci možnost zasílání oznámení elektronickou poštou nebo zasílání zpráv v mobilních aplikacích Njuškala. Njuškalo však nepřebírá odpovědnost za včasné nebo detailní oznamování uživateli.

20. Není povoleno kopírování a užívání jakékoliv části webové stránky společnosti Njuškalo, včetně údajů, které poskytují uživatelé, bez předchozího písemného souhlasu Njuškala.

21. Njuškalo ne zodpovídá za jakoukoliv škodu, vzniklou v důsledku přerušení dostupnosti, nezveřejnění nebo výmazu obsahu nebo zneužití veřejně publikovaných údajů.

22. Njuškalo neodpovídá za jakékoliv výdaje, které by mohly vzniknout uživateli v důsledku užívání internetového portálu Njuškalo a aplikací Njuškalo pro mobilní telefony.

23. Internetový portál Njuškalo obsahuje odkazy na internetové stránky ostatních serverů. Njuškalo nezodpovídá za obsah internetových stránek třetí strany, neručí a nepřejímá odpovědnost za škodlivý, ilegální obsah nebo jiná protizákonná porušení na internetových stránkách třetích stran. Njuškalo v co nejkratší době odstraní jakýkoliv odkaz nebo obsah poté, kdy se v úplnosti přesvědčí, že porušuje pozitivní zákonné předpisy nebo je jakýmkoli způsobem škodlivý a nežádoucí.

Podávání reklam na Njuškalo

24. Njuškalo je určen ke zveřejňování reklam a s tím souvisejících služeb, které umožní co nejefektivnější zveřejňování a vyhledávání reklam. Podáním žádosti o zveřejnění reklamy uživatel souhlasí s tím, že se s jeho reklamou na webových stránkách společnosti Njuškalo zveřejní i osobní údaje, tak jak je nastavil v odkazu nebo zapsal do obsahu reklamy, a mohou je vidět všechny osoby, které mají přístup k internetu. Uživatel může požádat o výmaz reklamy z jakéhokoliv důvodu způsobem, že se přihlásí na svůj uživatelský účet a potvrdí výmaz reklamy.

25. Reklamy musí být napsané v jazyce chorvatském.

26. Reklama musí obsahovat specifické údaje o předmětu, který se prodává. Popis se musí vztahovat pouze na předmět prodeje. V reklamách není povoleno reklamovat další předměty, služby, pohledávky nebo cokoliv jiného, co není přímo předmětem prodeje. Uživatelé, kteří mají na webové stránce společnosti Njuškalo otevřený obchod Njuškalo nebo poskytování služeb Njuškalo, mohou zapsat dodatečné údaje o svém fyzickém nebo internetovém obchodě do polí, která jsou k tomu určena.

27. Obrázky v reklamě musí být obrázky prodávaného předmětu. Není dovoleno publikovat loga, bannery apod.

28. Seznamy produktů nejsou povoleny. Do jedné reklamy lze uvést pouze jeden předmět prodeje, kromě případů, kdy se jedná o komplet/garnituru. (Například: v jedné reklamě lze prodávat "stůl a čtyři židličky", ale není povoleno prodávat společně "lyže a motorku“

29. Reklama musí obsahově patřit do vhodné rubriky.

30. Název reklamy musí popisovat předmět prodeje. Do názvu se nesmí zapisovat názvy jiných webových  stránek nebo několik identických znaků za sebou (např.: *** lodní motor ***).

31. Reklamy vyzývající k účasti v různých síťových marketingových nebo pyramidových hrách nejsou povoleny. Stejně tak nejsou povoleny reklamy, které vyzývají k nezákonným hazardním hrám.

32. Uživatel může mít pouze jedno uživatelské jméno a na jeden předmět může předat pouze jednu reklamu. Není povoleno měnit předmět reklamy v rámci zakoupeného reklamního balíčku nebo produktu a ani není povoleno zveřejnění reklamy na stejný předmět ve dvou různých rubrikách. Název uživatelského účtu lze pro registraci použít pouze jednou. 33. Podnikatelské subjekty: Obchodní společnosti, živnostníci, družstva a agentury prostřednictvím internetového portálu Njuškalo prodávají předměty a podávají reklamy výlučně prostřednictvím obchodu Njuškalo. Pokud provádějí servisní služby, mohou je představit v: Njuškalo služby. Není povolen další prodej obchodu Njuškalo.

34. Webové odkazy (linky) z internetového portálu Njuškalo: povolené je pouze spojování na dodatečný popis předmětů.Linky tj. odkazy na stránky, které reklamují/propagují různé poskytování služeb povoleny nejsou. Pouze ti uživatelé, kteří mají na webovém portálu společnosti Njuškalo otevřený obchod Njuškalo, mohou vkládat odkazy i na vlastní webový obchod, který mají ještě dodatečně vytvořený mimo rámec internetového portálu Njuškalo. Odkazy na stránky, které obchodně soutěží se společností Njuškalo, povolené nejsou. Njuškalo si vyhrazuje diskrétní právo prosoudit, zda nějaký odkaz (link) schválí nebo ne.

35. Njuškalo si vyhrazuje právo výmazu respektive nezveřejňování reklam, které nesplňují určitá kritéria nebo jsou v rozporu s těmito podmínkami a předpisy.

36. Njuškalo má právo odstranit, upravit, změnit nebo odmítnout zveřejnění reklamy, a to bez předchozího oznámení, a to v následujících případech:

 • pokud je reklama předaná do nesprávné rubriky
 • pokud produkt a/nebo inzerent porušuje autorská práva a/nebo jiná práva intelektuálního vlastnictví
 • pokud by produkt mohl způsobit škodu a/nebo jakkoli porušit práva intelektuálního vlastnictví jinému
 • pokud produkt a/nebo obsah reklamy obsahuje diskriminační aspekty, (dětské) pornografické materiály nebo dle chorvatského zákona ilegální materiály
 • pokud obsah jedné reklamy obsahuje několik produktů nebo služeb, které nejsou správně kategorizovány
 • pokud je reklama v jakémkoliv smyslu urážlivá
 • pokud je reklama podezřelá, ve smyslu, že reklamuje ukradené nebo ilegální zboží
 • pokud reklama jakýmkoliv způsobem porušuje kvalitu obsahu
 • pokud se reklamují pohledávky
 • pokud existuje podezření na zneužití internetového portálu Njuškalo
 • pokud cena uvedená v reklamě není reálnou prodejní cenou
 • pokud je cena uvedená v reklamě právního subjektu vykázaná bez DPH
 • Njuškalo si vyhrazuje právo změny a doplnění jednotlivé reklamy, ale přitom nemění obsah předmětné reklamy (lektorské intervence, doplnění údajů a podobně).

37. Zveřejněním reklamy na internetovém portálu Njuškalo se uživatel zavazuje, že bude svědomitě odpovídat na dotazy ostatních uživatelů (telefonicky nebo e-mailem). Uživatel musí mít aktivní adresu elektronické pošty, kde pravidelně příchozí poštu kontroluje.

38. Uživatelé na základě své žádosti o zveřejnění reklamy neodvolatelně dávají právo společnosti Njuškalo, aby obsah používala, kopírovala, zveřejňovala a distribuovala i do ostatních médií. Njuškalo nebude v ostatních médiích zveřejňovat osobní údaje uživatele, pouze obsah reklamy a link na internetový portál Njuškalo.

39. Njuškalo nezaručuje, že uživatel bude mít přístup k obsahu své reklamy po jejím vypršení, proto se doporučuje, aby si uživatel sám uložil obsah i obrázky reklam, aby je mohl později použít v nějakém jiném kontextu.

40. Elektronická komunikace mezi uživateli Njuškala je určena pro rozhovory týkající se produktu nebo služby nabízené v reklamě, a to:

 • informování o podrobnostech reklamy
 • uzavření transakce respektive obchodování související s reklamovaným produktem nebo službou
 • informování o ostatních produktech nebo službách pokud je inzerent obchodní uživatel

Uživatelé jsou v písemné komunikaci na Njuškalu povinni:

 • pravidelně kontrolovat a včas odpovídat na obdržené dotazy ostatních uživatelů
 • před zasláním nabídky související s konkrétní reklamou si přečíst podrobný popis reklamy a poté nabídku formovat dle podrobností uvedených v samotné reklamě.

Uživatelům není v písemné komunikaci na Njuškalu povoleno:

 • propagovat další servisy, produkty a služby servise
 • zasílat odkazy na jiné internetové stránky
 • nabízet zprostředkovatelské služby v obchodování respektive při prodeji nebo pronajímání
 • zasílat nabídky k obchodní spolupráci, která není inzerována
 • používat cizí jméno nebo adresu elektronické pošty, falešně se představovat nebo jiným způsobem klamat jiného uživatele, že s ním komunikuje třetí osoba, instituce nebo obchodní/podnikatelský subjekt
 • žádat pomoc, donace nebo sponzorství
 • vyjednávat s ostatními inzerenty o cenách
 • nadávat, zasílat urážející zprávy nebo používat projevy nenávisti
 • zasílat hrozivé zprávy a výhružky
 • používat roboty nebo skripta k automatickému zasílání více zpráv.

         S cílem chránit uživatele, zabránit zneužití komunikace, objevovat nevyžádanou poštu (spamy) a škodlivé počítačové programy/softwery a chránit vývoj produktů společnosti Njuškalo, Njuškalo si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení:

         • prověřit a analyzovat obsah zpráv (včetně elektronické pošty)
         • dočasně uchovávat zprávy a odkládat jejich doručování příjemcůmtrvale zrušit doručování zpráv příjemcům
         • vyloučit uživatele nebo mu znemožnit další komunikaci prostřednictvím zpráv
         • zprávy starší než 2 roky jsou trvale smazány

         Platební služby

         41. Není možné realizovat vrácení finančních prostředků ani použít zaplacené finanční prostředky za nevyužitou část uhrazených reklam nebo vrácení prostředků, které mají uživatelé na saldu společnosti Njuškalo v případě zrušení účtu, výmazu a deaktivace reklamy z důvodu porušení těchto Uživatelských podmínek a pravidel. Prostředky uhrazené na uživatelský účet společnosti Njuškalo lze použít pouze na reklamování na internetovém portálu Njuškalo a uživatel nemá právo tyto prostředky ani částečně ani v úplnosti převádět jinému uživateli, na jiný účet, vyměnit za jinou službu nebo realizovat jejich vrácení.

         42. V případě uplatnění práv na vrácení zaplacených prostředků, uživatel má právo na vrácení pouze těch prostředků, které byly realizované bankovním převodem a bankovními kartami.  Vrácení finančních prostředků realizovaných jinými platebními způsoby jako prostřednictvím SMS, bony Paysafe nebo vrácení přiděleného bonusu společnosti Njuškalo není možné, ale finanční prostředky uhrazené SMS  se berou v ohledu při vyúčtování salda k vrácení, a to způsobem popsaným v tomto článku. Prostředky zaplacené na Saldo prostřednictvím SMS-a a poukazy prepaid (Paysafecard) lze použít výlučně za reklamování na internetovém portálu Njuškalo a nelze je žádným způsobem transferovat jinému uživateli nebo realizovat vrácení těchto prostředků. V případě uplatnění práva na vrácení poměrné nebo úplné částky salda na účtu uživatele, které bylo vytvořeno několika způsoby plateb (například bankovním převodem a prostřednictvím  zprávy/zpráv SMS), se při vyúčtování částky k vrácení stanoví priorita vyčerpaných prostředků tak, že se jako primární způsob platby bere bankovní převod, platba kartou, poukazem prepaid (Paysafecard), platba prostřednictvím zpráv SMS a na konci bonus společnosti Njuškalo. Vrácením uhrazených prostředků z účtu uživatele, který obsahuje i přidělený bonus Njuškalo, bude tento účet zrušen v úplnosti.

         43.Vrácení peněžních prostředků realizované bankovními kartami je možné realizovat do 1 roku od provedení platby, a to výhradně na účet karty, přes který byla platba provedena.

         44. Platby bez uvedení čísel a dalších údajů použitých ke spojení platby s uživatelem Njuškalo vrací na IBAN ze kterého platba přišla měsíc po provedení platby prostřednictvím bankovních karet.

         45.Pokud má uživatel na Saldu nevyužitou částku déle než dva roky, nevyužité prostředky budou po uplynutí 2 let vymazány. Veškeré zprávy o postupu výmazu nevyčerpané částky Salda uživatel obdrží na e-mailovou adresu, kterou nahlásil za účelem využívání služeb internetového portálu Njuškalo.

         46.Vrácení peněžních prostředků vyplacených po zrušení živnosti nebo podnikatelského subjektu není možné. Uživatel musí před uzavřením všech účtů požádat o vrácení peněz, pokud je k tomu oprávněn.

         47.Platby bez uvedení čísla a dalších údajů použitých ke spojení platby s uživatelem provedené platební složenkou v bance nebo na poště, Njuškalo nebude moci vrátit. Uživatel má právo do 1 měsíce od platby identifikovat svou platbu, která bude poté uhrazena na Saldo uživatele.

         Slevy a akce

         48. Na internetovém portálu Njuškalo se nachází i služba Slevy Njuškalo, která svým uživatelům umožňuje bezplatné vyhledávání a porovnávání nabídek, prospektů a poukazů, tzv. vaučerů místních obchodníků.

         49. Na popusti.njuskalo.hr reklama a prezentace akcí, jakož i jednotlivých produktů a služeb, bude vždy zřetelně a jasně oddělená od vlastních obsahů portálu. Inzerenti, obchodní partneři nebo kdokoli jiný nemohou ovlivňovat obsah portálu. Zveřejnění údajů jednotlivého obchodníka, výrobce nebo dodavatele služeb na internetovém portálu Njuškalo neznamená, že Njuškalo tento produkt, obchodníka nebo dodavatele služeb doporučuje.

         50. Nabídky, prospekty a poukázky tzv. vaučery, prezentované na internetové platformě nejsou nabídkami v právně-obchodním smyslu, ale pouze informacemi, které mají uživateli usnadnit koupi přímo od dotyčného obchodníka. Njuškalo není prodejcem uvedeného zboží a služeb ani představitel nebo zástupce obchodníka. Uživatel ani Njuškalo nezakládají jakýkoli smluvní vztah na uvedené zboží a služby.

         51. Njuškalo nezaručuje úplnost, aktuálnost, přesnost a kvalitu zboží a služeb uvedených na internetovém portálu Njuškalo. Obzvlášť nepřejímá žádné záruky za to, že se zboží a služby zveřejněné na portálu Njuškalo mohou opravdu i koupit u dotyčného obchodníka dle navedených podmínek.

         52. Uživatel má částečně možnost, že bude v případě zájmu odkázán na webové stránky dotyčných obchodníků. Je povinností samotného uživatele, aby se před eventuálním uzavřením smlouvy s dotyčným obchodníkem informoval o všech nezbytných podmínkách na základě údajů obchodníka. Eventuální smlouva se uzavírá výlučně mezi uživatelem a obchodníkem.

         53. Uživatel má možnost prostřednictvím platformy Njuškalo zdarma v elektronické formě (přejímáním/stahováním) kupovat poukázky tzv. vaučery obchodníků. Vaučery se používají tak, že se předloží na mobilním zařízení nebo ve vytištěné formě u příslušného obchodníka. Vaučery platí pouze na dotyčné zboží a služby zobrazené na internetové platformě, ve stanovených termínech a dle uvedených podmínek. Vaučer nelze použít po vypršení platnosti. Pokud se však uživatel ještě v době platnosti dohodne s obchodníkem, že využije poukázku tzv. vaučer po vypršení platné lhůty a poté dojde k jeho použití, vaučer bude považován za použitý v rámci platné lhůty.

         Závěrečná ustanovení

         54. Tyto uživatelské podmínky se uplatňují a platí od 29.11.2021.

         55. Veškeré připomínky k článku 11a. Zákona o ochraně spotřebitelů můžete poslat v písemné formě:

         • na adresu sídla společnosti: Miroslava Miholića 2, Záhřeb
         • na e-mail adresu: reklamacije@njuskalo.hr
         • na fax číslo: 01.6500.971.

         Povinni jsme odpovědět na stížnost ve lhůtě stanovené Zákonem o ochraně spotřebitelů

         Údaje o správci systému Njuškalo:

         Njuškalo d.o.o.

         Adresa: Miroslava Miholića 2, 10 000 Záhřeb, Chorvatsko

         E-pošta: info@njuskalo.hr

         Telefon: 01 6500953

         Údaje o společnosti:

         Společnost je zapsaná v soudním rejstříku na Obchodním soudu v Záhřebu, MČ: 2243610, IČO: 94718723416

         Základní kapitál 20.000,00 kun je zaplacen v úplnosti.