Uvjeti i pravila za iznajmljivače

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA REZERVACIJE U SMJEŠTAJNIM OBJEKTIMA NA NJUŠKALO PORTALU


1.   Uvodne odredbe

1.1       Ovi Opći uvjeti pružanja usluga rezervacije u smještajnim objektima na Njuškalo portalu (dalje u tekstu: Opći uvjeti) utvrđuju način i uvjete pod kojima Njuškalo omogućava Iznajmljivaču oglašavanje jednog ili više Smještajnih objekata na Njuškalo portalu radi sklapanja ugovora o pružanju Usluga u Smještajnom objektu.

1.2. Njuškalo ne pruža usluge smještaja niti bilo kakve druge usluge u Smještajnim objektima niti na bilo koji način odgovara za pružanje usluge u Smještajnim objektima, već isključivo pruža uslugu korištenja Njuškalo portala u svrhu rezervacije usluge u Smještajnim objektima (dalje u tekstu: Njuškalo usluga) i to pod uvjetima i na način utvrđen ovim Uvjetima. Njuškalo ne određuje odredbe i uvjete Ugovora o pružanju Usluga u Smještajnog objektu, posebice nije odgovorno za rokove, plaćanja i/ili povrate koji se ugovaraju neposredno između Iznajmljivača i Ugovaratelja smještaja. Prilikom ugovaranja Usluge u smještajnom objektu Iznajmljivač je  dužan pridržavati se uvjeta koje je prihvatio sklapanjem Ugovora, odnosno odredbi Općih uvjeta koji su trenutačno na snazi .   

1.3  Njuškalo je isključivi i ovlašteni davatelj usluga dostupnih na internet lokaciji turizam.njuskalo.hr  na kojoj omogućuje korištenje usluga i sadržaja na Njuškalo portalu u skladu s Ugovorom i Općim uvjetima korištenja, te pružanje usluga korisničke podrške. Njuškalo pruža navedenu funkcionalnost u suradnji s partnerski povezanim društvom Styria digital marketplaces, d.o.o., Verovškova ulica 55, Ljubljana, Slovenija, na način da je svakodobnom korisniku oba pružatelja usluga omogućeno objavljivanje oglasa na oba portala, pri čemu se ovi Opći uvjeti primjenjuju na odgovarajući način. Navedena funkcionalnost predstavlja zajednički utvrđenu svrhu pružanja usluge.  

1.4       Opći uvjeti čine sastavni dio Ugovora o pružanju usluga rezervacije smještaja na Njuškalo portalu (dalje u tekstu: Ugovor). Iznajmljivač i Njuškalo sklapaju Ugovor u trenutku kada Iznajmljivač, u odnosu na Smještajni objekt odnosno Smještajne objekte navedene u posebnim uvjetima (dalje u tekstu: Posebni uvjeti), potvrdi prihvaćanje Posebnih i Općih uvjeta klikom na za to predviđeno mjesto u Sustavu. 


Pojmovi

2.1       Kada su pisani velikim slovom, pojmovi iz ovog članka imaju sljedeće značenje u  Općim uvjetima i Ugovoru:


Agencija

predstavlja turističku agenciju ili drugu ovlaštenu osobu koja je registrirani Korisnik te koja sklapa Ugovor u ime Iznajmljivača sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i drugim primjenjivim zakonima i podzakonskim propisima, koji mogu biti izmijenjeni s vremena na vrijeme

Cijena Usluga u Smještajnom objektu

znači ukupnu cijenu Usluga u Smještajnoj jedinici u Smještajnom objektu koja se Ugovaratelju smještaja prikazuje prilikom Rezervacije na Njuškalo portalu, a prema odabranim parametrima (razdoblje, smještajni kapacitet, broj osoba i drugo), koja uključuje sve poreze, takse i druge naknade koje se plaćaju za Usluge u Smještajnom objektu

Dodatni depozit

dodatni iznosi čije plaćanje zahtijeva Iznajmljivač, povrh iznosa Pologa kojeg Ugovaratelj smještaja plaća putem Njuškalo portala u trenutku Rezervacije, a koji je potreban za realizaciju odnosno valjanost Potvrđene rezervacije 

Gost

bilo koja fizička ili pravna osoba koja ima pravo na korištenje Usluga u Smještajnoj jedinici u Smještajnom objektu na Njuškalo portalu na temelju potvrđene Rezervacije

Intelektualno vlasništvo 

znači autorsko i srodna prava te prava industrijskog vlasništva, bilo da su registrirana ili neregistrirana, uključujući ali se ne ograničavajući na patente, žigove, industrijski dizajn, a također uključuje i stručna znanja (know-how)

Iznajmljivač

pravna ili fizička osoba koja je registrirani Korisnik, koja je sklopila Ugovor i koja je ovlaštena pružati Usluge u Smještajnom objektu koje oglašava na Njuškalo portalu, sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i drugim primjenjivim zakonima i podzakonskim propisima, koji mogu biti izmijenjeni s vremena na vrijeme

Ukoliko za Iznajmljivača Ugovor sklapa turistička agencija ili druga ovlaštena osoba pojam Iznajmljivač odgovarajuće se primjenjuje i na agenciju ili drugu ovlaštenu osobu, zajednički pod nazivom Agencija

Korisnik

osoba koja koristi Njuškalo portal, uključujući Ugovaratelja smještaja i Iznajmljivača  

Njuškalo

Njuškalo d.o.o., OIB: 94718723416, Zagreb, Miroslava Miholića 2

Njuškalo portal

predstavlja usluge i sadržaje dostupne na portalu Turizam, web stranici koja se nalazi na internet adresi turizam.njuskalo.hr u vlasništvu Njuškala

Njuškalo portal obuhvaća Njuškalo usluge turizma na turizam.njuskalo.hr i Bolha portalu www.bolha.com u vlasništvu Styria digital marketplaces, d.o.o., Verovškova ulica 55, Ljubljana, Slovenia, kao partnerski povezanom društvu


Njuškalo usluga

znači usluga oglašavanja jednog ili više Smještajnih objekata na Njuškalo portalu, omogućavanje Rezervacije i potvrde Rezervacije putem Njuškalo portala, a prema Opisu Usluga u Smještajnom objektu

Opcija Rezervacije 

Označava modelugovaranja smještaja  tzv. model instant rezervacija“ kako je opisano u članku 3.1. Općih uvjeta 

Opis Usluga u Smještajnom objektu

ima značenje koje mu je pridodano u članku 3.3 ovih Općih uvjeta

Polog 

Predstavlja iznos kojeg je Ugovaratelj smještaja dužan platiti za provođenje Rezervacije, koji predstavlja naknadu za Njuškalo, a Polog za Iznajmljivača, u ugovorenom postotku Cijene Usluga u Smještajnom objektu, koji Iznajmljivač ustupa Njuškalu radi ispunjenja obveze Iznajmljivača na plaćanje naknade za Njuškalo uslugu.

Nakon Potvrde rezervacije moguće je da će Iznajmljivač tražiti od Ugovaratelja smještaja i Dodatni depozit za valjanost rezervacije sukladno članku 6 Općih uvjeta.

Potrošač

svaki Ugovaratelj smještaja koji je fizička osoba i djeluje izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti

Pristupnik za plaćanje

znači pristupnik za plaćanje ugovornog partnera Njuškala koji je integriran u Njuškalo portal i putem kojeg Ugovaratelj smještaja  plaća Polog za provođenje Rezervacije

Preklapanje

znači nemogućnost ispunjenja Usluga u Smještajnoj jedinici za koju je potvrđena Rezervacija, u cijelosti ili djelomično, zbog neraspoloživosti Smještajne jedinice za koje je potvrđena Rezervacija.

Rezervacija

znači odabir raspoloživih termina od strane Ugovaratelja smještaja putem Njuškalo portala za sklapanje ugovora o pružanju Usluga u Smještajnom objektu Iznajmljivača koje su navedene u obrascu za rezervaciju

Potvrda Rezervacije 

Predstavlja obavijest koju Njuškalo izdaje Ugovaratelju smještaja nakon izvršenog postupka plaćanja Pologa sukladno članku 5.5 Općih uvjeta, pri čemu Iznajmljivač zadržava pravo otkaza u slučaju neplaćanja Dodatnog depozita i drugim slučajevima kako je predviđeno u  članku 5.8. Općih uvjeta

Smještajni objekt

znači ugostiteljski objekt koji ispunjava sve uvjete i za koji su izdane sve dozvole potrebne da bi se u njemu mogle pružati Usluge u smještajnom objektu sukladno mjerodavnim propisima, a koje se oglašavaju na Njuškalo portalu od strane Iznajmljivača te obuhvaća  Smještaje jedinice unutar Smještajnog objekta

Smještajna jedinica

označava jedinicu unutar Smještajnog objekta na koju se odnosi pojedinačni oglas.

Sustav

znači internetski sustav Njuškala za portal Turizam kojeg Iznajmljivač smije koristiti pod uvjetima koje utvrđuje Njuškalo, radi učitavanja, mijenjanja, potvrđivanja, ažuriranja i/ili nadopunjavanja informacija o Smještajnome objektu i Uslugama u Smještajnom objektu (uključujući smještajne jedinice, njihove cijene, dostupnost) i rezervacijama, uključujući slučajeve kada su isti uneseni ili se koriste i obrađuju putem Bolha portala.

Ugovaratelj smještaja

znači pravna ili fizička osoba koja ugovara smještaj u svoje ime i za svoj račun ili u tuđe ime i za tuđi račun  čija je Rezervacija potvrđena sukladno članku 5 ovih Općih uvjeta.

Ukoliko je Ugovaratelj smještaja maloljetna osoba starija od 16 godina, ugovaranje smještaja u njegove ime i za njegov račun poduzima isključivo njegov zakonski zastupnik. Osobe mlađe od 16 godina ne mogu ugovarati Uslugu u smještajnom objektu preko Njuškalo portala.  

Usluge u Smještajnom objektu

znači usluga smještaja te, ovisno o slučaju, s njome povezana usluga doručka i/ili pripreme i serviranja drugih obroka u Smještajnom objektu i/ili Smještajnoj jedinici koje je Iznajmljivač oglasio na Njuškalo portalu.

Viša sila

događaj za koji nije odgovorna niti jedna strana, koji se nije mogao predvidjeti, ni izbjeći ili otkloniti i koji pogađa većinu Iznajmljivača i njihove Smještajne objekte (uključujući ali se ne ograničavajući se na elementarne nepogode, i prirodne katastrofe (erupcije, poplave, požare), rat, ustanke i građanski neposluh, epidemije, izolacije i slično).


2.2       Podnaslovi u Općim uvjetima služe samo za lakše snalaženje.

2.3       Rodno određenje pojmova koji su definirani Općim uvjetima uključuje sve rodove u hrvatskom jeziku.


3.   Unošenje podataka o Smještajnom objektu i Uslugama u Smještajnom objektu

3.1       Iznajmljivaču će prije sklapanja Ugovora biti omogućeno unošenje informacija o Smještajnom objektu i Uslugama u Smještajnom objektu, ali ne i objava oglasa. Ukoliko Iznajmljivač želi izvršiti objavu oglasa za uneseni Smještajni objekt mora s Njuškalom sklopiti Ugovor i prihvatiti Opće uvjete, nakon čega može započeti s objavom oglasa. Oglasi se objavljuju istodobno na Njuškalo portalu koji obuhvaća i Bolha portal, no objavu je moguće ograničiti samo samo na jedan od navedenih portala . Ukoliko Iznajmljivač želi ograničiti objavu oglasa samo na jedan portal potrebno je pisanim putem zatražiti ograničenje objave oglasa.


3.2       Za korištenje Sustava Iznajmljivač mora biti registrirani Korisnik te je dužan čuvati povjerljivost svojeg korisničkog imena i lozinke. Iznajmljivač je isključivo odgovoran za svaku štetu koja bilo kojoj osobi nastane zbog povrede obveze iz ovog članka.


3.3       Iznajmljivač je dužan u Sustavu istinito, točno, potpuno i nezavaravajuće (i) opisati Smještajni objekt i svaku njegovu Smještajnu jedinicu koju oglašava, zajedno s opremom i lokacijom te postaviti ažurne fotografije koje vjerno i ne dovodeći u zabludu prikazuju Smještajni objekt i smještajne jedinice koje se nude; (ii) opisati sve okolnosti koje su bitne za korištenje Smještajnog objekta (uključujući ali se ne ograničavajući na radove u blizini Smještajnog objekta ili na Smještajnom objektu, zatvorene prometnice, zatvoren bazen, ili drugi sadržaji koji se inače nude, nedostupnost vozilom i dr.); (iii) opisati Usluge u Smještajnom objektu koje se nude; (iv) navesti sve cijene, poreze, pristojbe i druge naknade za svaku smještajnu jedinicu u Smještajnom objektu (ili Smještajni objekt u cjelini ukoliko se cijeli Smještajni objekt nudi kao jedna smještajna jedinica) i za svaku Uslugu u Smještajnom objektu; (v) navesti raspoložive termine za rezervaciju i (vi) navesti uvjete otkazivanja i pravila u slučaju nedolaska te (vii) ostala pravila i ograničenja vezana uz Usluge u Smještajnom objektu (dalje u tekstu od (i) do (vii) zajedno: Opis Usluga u Smještajnom objektu).


3.4       Iznajmljivač daje Njuškalu prostorno neograničeno, vremenski ograničeno na trajanje Ugovora i opsegom najšire pravo iskorištavanja Intelektualnog vlasništva sadržanog u Opisu Usluga u Smještajnom objektu te ovlašćuje Njuškalo da Opis Usluga u Smještajnom objektu može dostaviti radi oglašavanja na portalima kojima upravljaju pravne osobe koje su povezane s Njuškalom kao i da može poduzimati radnje iz članka 3.8 ovih Općih uvjeta. Iznajmljivač posebno izjavljuje da je ovlašten dati Njuškalu pravo iskorištavanja Intelektualnog vlasništva sukladno ovom članku.


3.5       Iznajmljivač se obvezuje osigurati da Opis Usluga u Smještajnom objektu u svakom trenutku bude istinit, točan, potpun i nezavaravajući te odgovara za svaku štetu koja nastane Njuškalu, Ugovaratelju smještaja ili Gostu zbog povrede ove obveze.


3.6       Iznajmljivač je dužan pridržavati se svih propisa koji uređuju pružanje Usluga u Smještajnom objektu (uključujući, radi izbjegavanja svake dvojbe i propise koji uređuju zaštitu potrošača i zaštitu osobnih podataka) te odgovara za svaku štetu koja nastane Njuškalu, Ugovaratelju smještaja ili Gostu zbog povrede ove obveze .


3.7       Njuškalo može uređivati Opis Usluga u Smještajnom objektu i prevoditi ga na strane jezike po svom izboru i o svom trošku. Neovisno o tome, podaci koje Iznajmljivač navodi za objavu na Njuškalo portalu ostaju u isključivom vlasništvu Iznajmljivača. Prijevodi na strane jezike ostaju u vlasništvu Njuškala. Opise Usluga u Smještajnom objektu Iznajmljivač ne smije koristiti ni za koju drugu svrhu osim u svrhu ispunjenja Ugovora.

3.8       Njuškalo zadržava pravo uređivanja i izostavljanja informacija iz Opisa Usluga u Smještajnom objektu u slučaju saznanja da su informacije netočne, nepotpune ili da nisu u skladu s uvjetima i odredbama Ugovora te odredbama Općih uvjeta. Njuškalo i/ili povezani poslovni partner Styria digital marketplaces, d.o.o kao vlasnik slovenskog Bolha portala na www.bolha.com zadržava pravo brisanja ili izmjene oglasa ukoliko isti sadržajno ne bi bio u skladu s općim uvjetima Bolha portala dostupnim na bolha.com - Pravila in pogoji uporabe bolha.com .

3.9       Činjenica da je Njuškalo učinio Opis Usluga u Smještajnom objektu dostupan Korisnicima na Njuškalo portalu ne znači, u bilo kojem slučaju, da je Njuškalo na bilo koji način odgovoran za Opis Usluga u Smještajnom objektu, uključujući za njegov sadržaj, istinitost ili ažurnost. Ukoliko bilo koji Ugovaratelj smještaja ili treća strana postavi zahtjev prema Njuškalu koji je vezan uz Opis Usluga u Smještajnom objektu, Iznajmljivač se obvezuje zaštititi Njuškalo od zahtjeva Ugovaratelja smještaja ili treće strane i nadoknaditi mu svaku štetu koja mu zbog takvog zahtjeva može nastati.


3.10     Iznajmljivač se obvezuje da neće ograničiti broj Smještajnih jedinica u bilo kojem Smještajnom objektu u odnosu na koji se pružaju Njuškalo usluge zbog povećane potražnje u nekom razdoblju (primjerice u sezoni godišnjih odmora, za vrijeme održavanja koncerata, izložbi i drugih događanja).


4.   Cijene Usluga u Smještajnom objektu

4.1       Iznajmljivač je odgovoran da sve Cijene Usluga u Smještajnom objektu sadrže konačne cijene, s uključenim porezima, pristojbama i drugim naknadama i troškovima, koje plaća Ugovaratelj smještaja. U slučaju da je donesen propis koji još nije stupio na snagu ali će povisiti naknadu, porez ili pristojbu uključenu u oglašenu Cijenu Usluga u Smještajnom objektu, Iznajmljivač je obavezan oglasiti i takvu povišenu cijenu, najkasnije u roku od tri dana od objave propisa, s naznakom datuma od kojeg se povišena cijenu primjenjuje.


4.2       U slučaju da bi, zbog povrede obveza Iznajmljivača iz prethodnog stavka ovog članka, Ugovaratelj smještaja trebao snositi dodatne poreze, troškove, naknade, njih se obvezuje snositi Iznajmljivač i obvezuje se naknaditi Njuškalu svaku štetu koja mu nastane zbog neispunjenja ove obveze Iznajmljivača.


4.3       Iznimno od prethodnog članka, a neovisno o pravilima otkazivanja Iznajmljivača, u slučaju da zbog promjene propisa u razdoblju od Rezervacije do početka korištenja Usluga u Smještajnom objektu Ugovaratelj smještaja treba snositi dodatne poreze, troškove ili naknade, Iznajmljivač se obvezuje bez odgode, a najkasnije u roku od tri dana od objave propisa o tome obavijestiti Njuškalo i Ugovaratelja smještaja, u kojem slučaju Ugovaratelj smještaja ima pravo na otkaz Rezervacije bez naknade.


5.   Rezervacija Usluga u Smještajnom objektu i njezino otkazivanje

5.1       Iznajmljivač razumije i prihvaća da će Njuškalo generirati potvrdu Rezervacije Ugovaratelju smještaja putem Njuškalo portala, a na temelju informacija koje u Sustav unosi Iznajmljivač.  Iznajmljivač se obvezuje u stvarnom vremenu ažurirati termine raspoloživosti i aktualne cijene Smještajne jedinice te je isključivo odgovoran za točnost informacija o raspoloživosti Usluga u Smještajnoj jedinici.


5.2       Nakon što Ugovaratelj smještaja odabere Usluge u Smještajnom objektu i unese sve ostale potrebne parametre (uključujući u svakom slučaju termin i broj osoba) bit će mu omogućeno da odabere opciju rezervacije. Ukoliko je prema podacima u Sustavu rezervaciju moguće izvršiti u modelu „instant rezervacija“, Njuškalo ili Styria digital marketplaces, d.o.o  omogućiti će preusmjeravanje Ugovaratelja smještaja na Pristupnik za plaćanje, radi naplate pologa Cijene Usluga u Smještajnom objektu u postotku koji se utvrđuje Posebnim uvjetima i koji odgovara naknadi za Njuškalo uslugu iz članka 9. ovih Općih uvjeta.


5.3       Radi izbjegavanja svake dvojbe, putem Pristupnika za plaćanje moguće je platiti isključivo Polog Cijene Usluge u Smještajnom objektu. Iznajmljivač sklapanjem Ugovora ustupa radi ispunjenja Njuškalu iznos Pologa radi podmirenja svojeg dugovanja naknade prema Njuškalu sukladno članku 9. Općih uvjeta. Preostali iznos Cijene Usluge u Smještajnom objektu Ugovaratelj usluge plaća izravno Iznajmljivaču.


5.4       Iznajmljivač izdaje račun za Polog i/ili Dodatni depozit i dostavlja ga Ugovaratelju smještaja putem e-maila. Radi izbjegavanja svake dvojbe, prilikom naplate Cijene Usluga u Smještajnom objektu, naplaćeni Polog i/ili Dodatni depozit se oduzima od iznosa Cijene Usluga u Smještajnom objektu, a Iznajmljivač izdaje odgovarajući račun za puni iznos Cijene Usluga u Smještajnom objektu.


Ukoliko je Iznajmljivač obveznik izdavanja računa, sukladno Zakonu o PDV-u, po primljenoj obavijesti o uplaćenoj rezervaciji (Pologu), izdaje račun za Polog i/ili Dodatni depozit i dostavlja ga Ugovaratelju smještaja putem e-maila. Radi izbjegavanja svake dvojbe, prilikom naplate Cijene Usluga u Smještajnom objektu, naplaćeni Polog i/ili Dodatni depozit se oduzimaju od iznosa Cijene Usluga u Smještajnom objektu, a Iznajmljivač izdaje odgovarajući račun za puni iznos Cijene Usluga u Smještajnom objektu.


5.5       Nakon dovršetka postupka plaćanja Pologa na Pristupniku za plaćanje, Njuškalo će putem Njuškalo portala Ugovaratelju smještaja generirati potvrdu Rezervacije, nakon čega će i Iznajmljivaču generirati obavijest o potvrđenoj Rezervaciji koja sadrži datum dolaska, Uslugu u Smještajnom objektu (broj noćenja, vrstu smještajne jedinice, ostale usluge primjerice doručak, parking), Cijenu Usluge u Smještajnom objektu i broj Gostiju na koje se odnosi Rezervacija.


5.6       Njuškalo ne snosi odgovornost za potpunost i istinitost Podataka o Gostu niti za obveze Ugovaratelja smještaja ili Gosta temeljem potvrđene Rezervacije.


5.7       Ukoliko Iznajmljivač utvrdi da je došlo do Preklapanja u odnosu na bilo koju potvrđenu Rezervaciju, Iznajmljivač je dužan o tome hitno obavijestiti Njuškalo i osigurati Ugovaratelju smještaja, o svom trošku, alternativni smještaj i uslugu najmanje jednake ili veće kvalitete u odnosu na one iz potvrđene Rezervacije, a koju je Ugovaratelj smještaja ujedno i prihvatio. Ukoliko Iznajmljivač ne ispuni ovu svoju obvezu, obvezuje se Njuškalu platiti ugovornu kaznu u iznosu 15% ukupne Cijene Usluge u Smještajnom objektu za koju je potvrđena Rezervacija, neovisno da li je u međuvremenu došlo do prestanka Ugovora. Iznajmljivač također upućuje Njuškalo da vrati Ugovaratelju smještaja iznos Pologa Cijene Usluga u Smještajnom objektu putem Pristupnika za plaćanje, što se Njuškalo obvezuje učiniti, a Iznajmljivač se obvezuje Njuškalu bez odgode platiti naknadu za Njuškalo uslugu obzirom da, u slučaju povrata Pologa Ugovaratelju smještaja, Njuškalo naknada nije podmirena ustupom sukladno članku 5.3 Općih uvjeta.


5.8       Iznajmljivač određuje rokove i druga pravila koja se odnose na otkazivanje Rezervacija bez naknade, odnosno uz naknadu, koji se unose u Sustav i o kojima je Iznajmljivač dužan na jasan i transparentan način obavijestiti Ugovaratelja smještaja. Iznajmljivač razumije i prihvaća da će Ugovaratelj smještaja, neovisno o pravilima imati pravo na otkazivanje bez naknade u slučaju Više sile i drugim slučajevima koji su izrijekom navedeni u Općim uvjetima te se obvezuje o tome obavijestiti Ugovaratelja smještaja.


5.9       Iznajmljivač se obvezuje bez odgode obavijestiti Njuškalo ukoliko ima namjeru prestati pružati bilo koje Usluge u Smještajnom objektu te neovisno o tome sve Rezervacije koje su potvrđene do tog dana u potpunosti ispuniti. Nadalje Iznajmljivač se obvezuje sukladno navedenom ažurirati odnosno deaktivirati oglase za smještajne jedinice.  


5.10     Iznajmljivač ne može otkazati Rezervaciju u Sustavu, osim ukoliko mu to tehnički omogući Njuškalo, što će Njuškalo učiniti na dokumentirani zahtjev Iznajmljivača u slučaju Više sile, propasti Smještajnog objekta ili oštećenja Smještajnog objekta  koje čini njegov opis na Njuškalo portalu bitno netočnim ili zavaravajućim ili u slučaju neplaćanja Dodatnog depozita iz članka 6. u roku predviđenim u tekstu oglasa od strane Iznajmljivača, ili u drugim slučajevima prestanka rezerviranog smještaja sukladno propisima.

5.11   Na Njuškalo portalu nije moguća objava oglasa „na upit“ već se raspoloživost smještaja isključivo označava kroz oznake raspoloživosti termina u sustavu instant rezervacija. 

5.12   U slučaju da su raspoloživi termini za Smještajne jedinice popunjeni rezervacijama izvan modela instant rezervacija na Njuškalo portalu, Iznajmljivač je dužan unositi u oglase na Njuškalo portalu sve promjene termina i datuma raspoloživosti Smještajnih jedinica.


6.   Dodatni depozit za plaćanje Cijene Usluga u Smještajnom objektu

6.1       Ukoliko Iznajmljivač potražuje u svrhu rezervacije i dodatni iznosi koji je viši od iznosa iz članka 5.2. Općih uvjeta dužan je isto jasno navesti u Opisu Usluga u Smještajnom objektu te obavezno isto označiti na predviđenom mjestu u Sustavu prilikom unošenja podataka o Smještajnom objektu.


6.2.  Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je u slučaju da Ugovaratelj smještaja ne uplati iznos Dodatnog depozita u roku predviđenim u tekstu oglasa od strane Iznajmljivača, Njuškalo ovlašten otkazati rezervaciju na zahtjev Iznajmljivača sukladno članku 5.10. Općih uvjeta.


6.3    U slučaju da je Polog naplaćen od Ugovaratelja smještaja koji nije realizirao Rezervaciju tj. nije se on ili Gost pojavio u ugovoreno vrijeme u Smještajnoj jedinici (tzv. “no show”) niti je Rezervaciju pravodobno otkazao (late cancelation), iznosi koje je uplatio Ugovaratelj smještaja na ime Pologa i/ili Dodatnog depozita neće biti vraćeni Ugovaratelju smještaja.


Vraćanje Pologa i/ili Dodatnog depozita Ugovaratelju smještaja moguće je isključivo za slučajeve kada je Iznajmljivač ponudio opciju besplatnog otkazivanja do određenog roka, te kada je Ugovaratelj smještaja u navedenom roku rezervaciju i uredno otkazao. U navedenom slučaju Njuškalo će u ime Iznajmljivača vratiti Polog Ugovaratelju smještaja dok je  Iznajmljivač  dužan vratiti Ugovaratelju smještaja uplaćeni Dodatni depozit, sve bez odlaganja u primjerenom roku.


6.4   Radi izbjegavanja svake dvojbe, platne transakcije u pogledu Dodatnog depozita se ne vrše putem Njuškalo platforme već isključivo na način kako je ugovoreno između Iznajmljivača i Ugovaratelja smještaja, te se u cijelosti isključuje odgovornost Njuškala za bilo kakvu štetu koja bi nastala u svezi plaćanja i/ili povrata Dodatnog depozita.    


7.   Ugovor o Uslugama u Smještajnom objektu

7.1       Ugovor o pružanju Usluga u Smještajnom objektu sklapa se isključivo između Iznajmljivača i Ugovaratelja smještaja, a Njuškalo nema ulogu posrednika ili zastupnika niti jedne od ugovornih strana.


7.2       Ukoliko Iznajmljivač sklopi Ugovor o pružanju Usluga u Smještajnom objektu s Potrošačem, Iznajmljivač se obvezuje ispuniti sve obaveze sukladno Zakonu o zaštiti potrošača i ostalim propisima koji se primjenjuju na njihov ugovorni odnos (uključujući slanje potvrde o sklapanju ugovora i druge obavijesti).


7.3       Iznajmljivač razumije i prihvaća da Njuškalo isključivo pruža Njuškalo usluge te se obvezuje zaštiti Njuškalo od svih zahtjeva Ugovaratelja smještaja i/ili Gosta koji se odnose na Rezervaciju i/ili Usluge u Smještajnom objektu.


7.4       Iznajmljivač razumije i prihvaća da je pouzdanost i točnost Opisa Usluga u Smještajnom objektu na Njuškalo portalu i točnost u potvrđivanju Rezervacija od iznimne važnosti za poslovni ugled Njuškala te se obvezuje, na zahtjev Njuškala, poduzeti sve radnje koje su razumno potrebne za zaštitu i očuvanje ugleda Njuškala, a posebice osigurati Gostu, o svom trošku, alternativni smještaj i uslugu najmanje jednake ili veće kvalitete u odnosu na one iz potvrđene Rezervacije, u slučaju Preklapanja u odnosu na bilo koju potvrđenu Rezervaciju.


7.5       Iznajmljivač je dužan u skladu s primjenjivim propisima omogućiti podnošenje prigovora Ugovaratelju smještaja i Gostu te je dužan svaki podneseni prigovor u zakonskom roku i riješiti.


7.6       Iznajmljivač je dužan u zakonskom roku riješiti i svaki prigovor koji se odnosi na Uslugu u Smještajnom objektu i/ili Rezervaciju (osim prigovora koji se odnose na funkcioniranje Njuškalo portala), a koji bude podnesen izravno Njuškalu, čuvajući pri tome ugled i interese Njuškala. 


7.7       Iznajmljivač razumije i prihvaća da Njuškalo može, ali nije dužan, uključiti se u rješavanje prigovora iz članka 7.5 ili 7.6 ovih općih uvjeta te se obvezuje pružiti mu sve informacije koje su Njuškalu potrebne za procjenu osnovanosti prigovora, na njegov zahtjev. Njuškalo se obvezuje surađivati u dobroj vjeri te poduzeti sve potrebne i razumne napore u slučaju nastanka bilo kakve situacije ili okolnosti koji bi mogli prouzročiti štetu Gostu, Ugovaratelju ili Iznajmljivaču, no za istu nije odgovoran. 


7.8.      Iznajmljivač razumije i prihvaća da Njuškalo nije odgovoran spram Ugovaratelja smještaja, Gosta i ili bilo koje treće osobe ukoliko podaci o kategorizaciji Smještajnog objekta ili drugi odgovarajući dokazi u pogledu statusa Smještajnog objekta koji se unose u Sustav ne bi bili točni ili potpuni, te će se postupanje Iznajmljivača protivno ovim odredbama smatrati grubim kršenjem Ugovora.  


8.   Rangiranje Smještajnih objekata, ocjene i recenzije Gostiju

8.1       Iznajmljivač razumije i prihvaća da Njuškalo samostalno određuje poziciju Smještajne jedinice na Njuškalo portalu u odnosu na ostale Smještajne jedinice, pri čemu se vodi različitim parametrima i njihovim ponderima koje slobodno utvrđuje i mijenja (primjerice: broj smještajnih kapaciteta, broj rezervacija u odnosu na broj posjeta stranici, visinu prometa, udio otkazivanja, ocjene gostiju i drugo).


8.2       Iznajmljivač razumije i prihvaća da Njuškalo traži od Gostiju kojima su pružene Usluge u Smještajnom objektu da ocijene određene aspekte svog boravka u Smještajnom objektu (dalje u tekstu: Ocjene Gostiju).


8.3       Iznajmljivač je suglasan da Njuškalo objavi Ocjene Gostiju na Njuškalo portalu, uz oglašavanje Smještajne jedinice

 ili da ih proslijedi na portale iz članka 3.4 ovih Općih uvjeta.


8.4       Iznajmljivač razumije i prihvaća da Njuškalo, prije objave odnosno prosljeđivanja iz prethodnog članka, ne provjerava Ocjene Gostiju, ali nastoji pregledati i recenzirati Ocjene Gostiju kako bi se izbjegli neprikladni sadržaji ili osobni podaci. Neovisno o tome, Iznajmljivač razumije i prihvaća da je odgovornost Njuškala za bilo kakvu štetu koja može nastati Iznajmljivaču uslijed objave ili prosljeđivanja Ocjene Gostiju isključena.


8.5       Iznajmljivač može zamoliti Gosta da ga ocijeni, ali nema pravo utjecati na Ocjene Gostiju osim kvalitetom pružanja Usluga u Smještajnom objektu.


8.6       Iznajmljivač je suglasan da Njuškalo može u okviru postojećih poslovnih usluga   na Njuškalo portalu promovirati Smještajni objekt korištenjem Opisa Usluga u Smještajnom objektu putem online marketinga, uključujući marketing putem e-pošte i/ili oglašavanje s plaćanjem po kliku (dalje u tekstu PPC), o vlastitom trošku i prema vlastitoj slobodnoj volji.  


9.   Naknada za Njuškalo uslugu oglašavanja i omogućavanja rezervacije smještaja i plaćanje Njuškalo usluge

9.1       Iznajmljivač se obvezuje platiti naknadu za Njuškalo uslugu za sve Rezervacije koje su potvrđene sukladno Ugovoru u postotku od ukupne Cijene Usluga u Smještajnom objektu koji se utvrđuje  u posebnim uvjetima Ugovora te koji odgovara postotku  ukupne naknade za smještaj iz članka 5.2 ovih Općih uvjeta.


9.2       Radi naplate tražbine iz prethodnog stavka ovog članka, Iznajmljivač ustupa Njuškalu, radi ispunjenja, svaki iznos Pologa za Uslugu iz članka 5.2. ovih Općih uvjeta (odnosno članka 9.1 Općih uvjeta) koji Ugovaratelj smještaja uplaćuje radi potvrde Rezervacije, u trenutku uplate.


9.3       U slučaju da je Dodatni depozit naplaćen od Ugovaratelja smještaja koji nije realizirao Rezervaciju niti je Rezervaciju pravodobno otkazao (late cancelation), Iznajmljivač ne duguje Njuškalu naknadu iz članka 9.1 ovih Općih uvjeta te mu se Njuškalo obvezuje vratiti iznos koji je naplatio temeljem ustupa radi ispunjenja iz članka 9.2 ovih Općih uvjeta. U slučaju da je Iznajmljivač omogućio opciju besplatnog otkazivanja u određenom roku (free cancelation)  Njuškalo će u tom slučaju odobriti uplatu iznosa Iznajmljivaču koji odgovara uplaćenom Pologu.


9.4       Njuškalo će Iznajmljivaču izdati račun za naknadu za Njuškalo uslugu sukladno članku 9.1 i 9.2 ovih Općih uvjeta. Račun se ispostavlja u ukupnom (bruto) iznosu koji uključuje posebno iskazan PDV, ukoliko se isti primjenjuje i po stopi koja se primjenjuje, a izdaje se do 15-tog dana u mjesecu za potvrđene Rezervacije u prethodnom mjesecu. Povrat iz st. 3 ovog članka Njuškalo se obvezuje provesti do 15-tog dana u mjesecu, koji slijedi nakon mjeseca u kojem je Rezervacija otkazana.


9.5       Iznajmljivač se obvezuje svaki račun za Njuškalo uslugu platiti u roku dospijeća u korist računa koji je na njemu naznačen.


9.6       Evidencija o potvrđenim Rezervacijama temeljem kojih je izdan račun bit će dostupna Iznajmljivaču u sustavu. Svaki prigovor na račun Iznajmljivač je dužan obrazložiti i dostaviti Njuškalu u roku od pet dana od dana primitka računa. Nesporni dio računa Iznajmljivač je dužan platiti o dospijeću. Njuškalo će razmotriti prigovor u najkraćem primjerenom roku te ispraviti račun ili izdati odobrenje ukoliko prigovor smatra osnovanim. Ukoliko Njuškalo smatra prigovor neosnovanim, Iznajmljivač je dužan platiti račun i zatezne kamate na neplaćeni iznos  do datuma dospijeća naznačenog na računu.


10.   Procesiranje transakcija platnim karticama

10.1     Njuškalo ne pruža platne usluge i niti u jednom trenutku se ne smatra neposrednim primateljem sredstava koja je Ugovaratelj smještaja platio za Uslugu u Smještajnom objektu (uključivši Polog ili Dodatni depozit), obzirom da je iznos Pologa Cijena Usluge u smještajnom objektu ustupljen radi ispunjenja Njuškalu i predstavlja njegova sredstva realizirana temeljem pružene Njuškalo usluge.


10.2     Njuškalo omogućava plaćanje Pologa platnim karticama na Njuškalo portalu putem Pristupnika  partnera Njuškala koji je ovlašten za pružanje tih usluga te Njuškalo niti u jednom trenutku nije u posjedu podataka o platnim karticama niti je odgovoran za izvršenje i procesiranje transakcija platnim karticama.


10.3     Iznajmljivač ne plaća naknadu za procesiranje transakcija platnim karticama na Njuškalo portalu, već tu naknadu plaća Njuškalo i ona je uključena u iznos naknade za Njuškalo uslugu.


11.    Zaštita osobnih podataka

11.1     Iznajmljivač se obvezuje sve osobne podatke, uključivši ali se ne ograničavajući na Podatke o Ugovaratelju smještaja i Gostu, obrađivati u svemu u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), kao i u skladu s Payment Card Industry Data Security Standardom (dalje u tekstu: PCI DSS) ukoliko provodi kartična plaćanja.


11.2     Iznajmljivač se obvezuje nadoknaditi Njuškalu svaku štetu koja mu nastane zbog povrede Opće uredbe o zaštiti podataka i/ili PCI DSS-a od strane Iznajmljivača ili treće osobe kojoj je Iznajmljivač učinio podatke dostupnima.


11.3     Njuškalo i Iznajmljivač suglasno utvrđuju da Njuškalo i Iznajmljivač djeluju zasebno kao samostalni voditelji obrade u odnosu na podatke fizičkih osoba koji se prikupljaju u okviru  pružanja Usluge u smještajnom objektu. Iznajmljivač se obvezuje o svakoj obradi podataka izvijestiti Gosta te ga izvijestiti o pravilima obrade njegovih podatka sve u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.


11.4   Njuškalo je ovlašten prikupljene osobne podatke obrađivati u svrhu reguliranja ugovornog odnosa te je temeljem legitimnog interesa ovlašten obrađivati navedene osobne podatke u vlastite statističke i marketinške svrhe u cilju poboljšanja poslovanja i ugovorih odnosa, u razdoblju od pet godina od nastanka pravnog odnosa.    


11.5    Iznajmljivač odgovara za zakonitost obrade osobnih podataka ispitanika u svrhu realizacije rezervacije i pružanja Usluga u Smještajnom objektu te je dužan primijeniti sve potrebne i razumne tehničke i organizacijske mjere u cilju zaštite osobnih podataka ispitanika.


11.6     Njuškalo i Styria digital marketplaces, d.o.o. kao zajednički voditelji obrade u okviru postojeće poslovne suradnje zajednički obrađuju podatke koje Iznajmljivač unosi u svrhu ugovaranja i realizacije Usluge u smještajnom objektu te u svrhu korištenja usluge korisničke podrške. Ukoliko se Smještajni objekt nalazi na području Republike Slovenije njegovi podaci će u svrhu realizacije transakcije i pružanja Usluge u Smještajnom objektu kao i usluge korisničke podrške biti dostupni Njuškalu i Styria digital marketplaces, d.o.o.,  neovisno preko kojeg portala je izvršena rezervacija.  U tom slučaju korisnička podrška pruža se preko kontakt podataka za podršku na Bolha portalu. 


11.7      Obrada podataka iz ovog članka odvija se putem digitalne platforme MyRent u vlasništvu J.P. Atelier d.o.o., kao izvršiteljem obrade s kojim je sklopljen odgovarajući ugovor o obradi osobnih podataka.

11.8        Iznajmljivač može u svrhu korištenja jedinstvenog sučelja na Njuškalo portalu za potrebe prikazivanja popunjenosti rezervacija s drugih portala te njihovog praćenja omogućiti funkcionalnost upravitelja kanala za smještajne jedinice (Channel Managera) te će u navedenu svrhu s drugih portala prenijeti u Njuškalo sustav podatke o gostima, koji su izvršili rezervacije na drugom portalu. Iznajmljivač će prenijeti samo osnovne podatke o gostu, i to njegovo ime i prezime te njegov broj telefona, dok ostale podatke nije moguće prenositi. Iznajmljivač se obvezuje o takvoj obradi, na odgovarajući način, sukladno propisima o zaštiti podatka izvijestiti svakog pojedinog gosta, posebice o temelju, svrsi i trajanju obrade.


11.9         Njuškalo ne obrađuje podatke iz članka 11.8. za vlastite potrebe već isključivo kao Izvršitelj obrade za Iznajmljivača kao voditelja obrade osobnih podataka, sve u skladu s posebnim ugovorom o obradi podataka kojeg Iznajmljivač potpisuje s Njuškalom u trenutku ugovaranja usluge. Podaci iz članka 11.8. obrađuju se kod Njuškala kao izvršitelja obrade najviše mjesec dana od posljednjeg dana rezervacije, osim ukoliko postoji neki drugi zakonom opravdani temelj dužeg trajanja obrade.     


11.10 Obrada podataka iz članka 11.8. odvija se putem Channel Managera po osnovi Ugovora koji je sklopljen između J.P.Atelier d.o.o. za booking.com i myRent d.o.o. za airbnb.com kao podizvršitelji obrade Njuškala s kojim je J.P.Atelier d.o.o. sklopio odgovarajući ugovor o obradi osobnih podataka i Ugovorima o obradi osobnih podataka koji je J.P.Atelier d.o.o. sklopio sa svojim podizvršiteljima.


12.   Izjave i jamstva ugovornih strana

12.1     Iznajmljivač izjavljuje i jamči, tijekom čitavog vremena trajanja Ugovora:

(i)         da ima sve dozvole i suglasnosti svih nadležnih tijela koje su potrebne za pružanje Usluga u Smještajnom objektu koje oglašava na Njuškalo portalu i da je na svaki drugi način ovlašten pružati ih sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i drugim primjenjivim zakonima i podzakonskim propisima, kako mogu biti izmijenjeni s vremena na vrijeme;


(ii)        da Usluge u Smještajnom objektu pruža u cijelosti u skladu sa svim primjenjivim propisima, a posebice sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakonu o zaštiti potrošača, Zakonu o elektroničkoj trgovini, Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistriranih djelatnosti;


(iii)       da je Opis Usluga u Smještajnom objektu u Sustavu istinit, točan, potpun i nezavaravajući;


(iv)       da ima sva Prava intelektualnog vlasništva na Opis Usluga u Smještajnom objektu te je ovlašten objaviti ga na Njuškalo portalu i dati ovlaštenje Njuškalu iz članka 3.4 i 8.5 ovih Općih uvjeta;


(v)        da poduzima sve radnje koje su propisane i da je usklađen s Općom uredbom o zaštiti podataka i PCI DSS-om;


(vi)       da sklapanje i ispunjavanje Ugovora ne predstavlja povredu bilo kojeg propisa ili ugovora koji se primjenjuje na Iznajmljivača.


12.2     Njuškalo izjavljuje i jamči, tijekom čitavog vremena trajanja Ugovora:

(i)         da ima sve dozvole i suglasnosti svih nadležnih tijela koje su potrebne za pružanje Njuškalo usluge sukladno primjenjivim zakonima i podzakonskim propisima, koji mogu biti izmijenjeni s vremena na vrijeme;


(ii)        da Njuškalo usluge pruža u skladu s primjenjivim propisima;


(iii)       da ima sva Prava intelektualnog vlasništva na Njuškalo portalu;


(iv)       da sklapanje i ispunjavanje Ugovora ne predstavlja povredu bilo kojeg propisa ili ugovora koji se primjenjuje na Njuškalo.


13. Komunikacija

13.1     Ugovorne strane su suglasne da će se sva komunikacija vezana uz Ugovor, uključujući i izjave i obavijesti koje su vezane uz povrede i prestanak Ugovora dostavljati putem registrirane e-mail adrese Iznajmljivača, a za Njuškalo putem e-mail adrese: turizam@njuskalo.hr . Ukoliko se Smještajna jedinica nalazi na području Republike Slovenije korisnička podrška u svezi Ugovora može se pružiti i putem e-mail adrese:  podpora@bolha.com .


13.2     Poruka (uključivši i izjava i obavijest koja je vezana uz povrede i prestanak Ugovora) se smatra  dostavljenom kada je Sustav zabilježio da je poslana, bez povratne automatizirane elektroničke obavijesti da nije isporučena.


14. Isključenje odgovornosti

14.1     Njuškalo nije odgovoran za nedostupnost Njuškalo portala iz bilo kojeg tehničkog razloga ili postojanje kakvog drugog uobičajenog tehničkog nedostataka (bug, posljedice hakerskog napada, loša sinkronizacija podataka i sl.), u bilo kojem razdoblju tijekom trajanja Ugovora.


14.2     Odgovornost Njuškala za štetu koja nastane Iznajmljivaču je isključena osim u slučaju namjere ili krajnje nepažnje.


14.3     U slučajevima kada nije isključena, odgovornost Njuškala za štetu u svakoj godini trajanja Ugovora je ograničena i to na iznos ukupne godišnje naknade za Njuškalo uslugu koju je Njuškalo naplatio od Iznajmljivača u prethodnoj godini trajanja Ugovora ili EUR 100,00 odnosno 753,45 HRK za štete nastale u prvoj godini trajanja Ugovora.


15.   Trajanje i prestanak Ugovora

15.1     Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme


15.2  Ugovor (što uključuje Posebne uvjete i Opće uvjete) prestaje otkazom ili raskidom. 


15.3     Svaka ga ugovorna strana može otkazati Ugovor bez obrazloženja i bez otkaznog roka, na način da o istome izvijesti drugu Ugovornu stranu pisanim putem, prvenstveno putem e-maila.


15.4     U slučaju povrede ugovorne obveze, druga Ugovorna strana ima pravo jednostranog raskida bez otkaznog roka sukladno zakonu.


15.5   Bilo koja Ugovorna strana može inicirati sklapanje sporazumnog raskida Ugovora.


15.6     Ugovorne strane su suglasne da je Njuškalo ovlašten na dan prestanka Ugovora deaktivirati Korisnika, zatvoriti korisnički račun i/ili ukloniti svaki Smještajni objekt Iznajmljivača s Njuškalo portala ukoliko sam Iznajmljivač nije isto učinio, a Iznajmljivač se obvezuje pružiti sve Usluge u Smještajnom objektu za koje je Rezervacija potvrđena do tog trenutka.


15.7     Ugovorne strane su suglasne da se deaktivacijom ili zatvaranjem korisničkog računa koji Iznajmljivač ima na Njuškalu kao korisnik, otkazuje svaki Ugovor sklopljen između Njuškala i Iznajmljivača, a Iznajmljivač se obvezuje pružiti sve Usluge u Smještajnom objektu za koje je Rezervacija potvrđena do tog trenutka. U slučaju suspenzije korisničkog računa ugovor i dalje ostaje na snazi.


15.8     Osim na način utvrđen ovim člankom, Ugovor može prestati i na način utvrđen člankom 16.3 ovih Općih uvjeta te na druge načine predviđene mjerodavnim pravom.


15.9    Ukoliko su pojedine odredbe Općih uvjeta nevažeće, to ne utječe na njihovu pravnu pravovaljanost u ostalom dijelu. U tom slučaju ugovorne strane će sklopiti sporazum koji će, koliko god to bude moguće, održavati svrhu prvobitne nevažeće odredbe.


16.   Izmjene Općih uvjeta

16.1     Njuškalo je ovlašten jednostrano mijenjati ove Opće uvjete ili ih zamijeniti novima (dalje u tekstu: Izmjene) i o tome je dužan obavijestiti Iznajmljivača uobičajenom komunikacijom putem elektroničke pošte prije stupanja na snagu Općih Uvjeta.


16.2     Ukoliko nije suglasan s Izmjenama, Iznajmljivač je dužan o tome obavijestiti Njuškalo bez odlaganja a najkasnije u roku od 15 dana. Ukoliko to ne učini, smatrat će se da je s njima suglasan te će se Izmjene primjenjivati na Ugovor od tog dana.


16.3     Ukoliko Iznajmljivač obavijesti Njuškalo, sukladno članku 16.2 Općih uvjeta da nije suglasan s izmjenama, ta će se obavijest ujedno smatrati izjavom o otkazu Ugovora u kojem slučaju će se  primjenjivati članak 15.3 Općih uvjeta.


17.   Mjerodavno pravo i nadležnost

17.1     Za Ugovor je mjerodavno hrvatsko pravo, a u slučaju spora nadležan je stvarno nadležan sud u Novom Zagrebu.


18.   Sadržaj objavljen od strane korisnika

Kako bi osigurali da je sadržaj koji korisnici objavljuju na Njuškalo portalu u skladu sa zakonskim propisima, moralnim načelima te da ne vrijeđa prava drugih osoba, svaki korisnik usluga Njuškalo portala prihvaća sljedeća pravila ponašanja te je obvezan pridržavati ih se prilikom korištenja naših usluga.

Ukoliko dođe do promjena ovih odredbi Općih uvjeta koje se tiču sadržaja objavljenog od strane korisnika Njuškalo portala, obavijestit ćemo Vas o tome.

18.1. Opće odredbe

Prilikom objave sadržaja, budite obzirni i vodite računa o tome kakav sadržaj objavljujete. Svaki korisnik je samostalno odgovoran za sadržaj koji objavljuje na Njuškalo portalu. Objavljeni sadržaj korisnika mora biti u skladu sa zakonskim odredbama te poštivati prava trećih osoba.

18.2. Ograničenja objave sadržaja

Sloboda objavljivanja sadržaja svakog korisnika biti će ograničena u mjeri u kojoj taj sadržaj povrjeđuje prava drugih osoba ili je protivan pravnim propisima. Širenje nezakonitog sadržaja ili sadržaja koji povrjeđuje prava drugih osoba ili je protivan moralnim načelima nije prihvatljiv na ovom Njuškalo portalu. Svaki korisnik može snositi pravne posljedice za povrede pravnih propisa objavom neprimjerenog sadržaja. Sadržaj objavljen na Njuškalo portalu ni u kojem slučaju ne smije prekršiti sljedeće kriterije:


1. Prijevara: Zabranjen je sadržaj koji namjerno vara ili iskorištava druge korisnike ili treće strane ili namjerno pogrešno prikazuje činjenice kako bi naveo druge fizičke ili pravne osobe da djeluju ili da se suzdrže od djelovanja na način koji šteti imovini tih osoba ili drugih fizičkih ili pravnih osoba s ciljem pribavljanja njihove imovine. Izjave koje promoviraju ili koordiniraju takve aktivnosti su također zabranjene.

2. Zaštita podataka i privatnosti: Zabranjen je sadržaj koji sadrži, zahtijeva ili nudi osobne ili povjerljive podatke od drugih korisnika ili trećih osoba, kao što su medicinski podaci, adresa ili financijski podaci.

3. Nasilje: Zabranjen je sadržaj koji potiče, podržava ili poziva na nasilje. Izjave kojima se prijeti smrću ili nanošenjem ozljeda drugim osobama su također zabranjene. Nadalje, zabranjen je sadržaj koji nudi ili traži počinjenje nasilja kao i sadržaj koji zagovara takvo postupanje ili veliča nasilje, uključujući i šaljivi sadržaj ukoliko je izjavljen u nasilničkom kontekstu.

4. Kleveta, diskriminacija i/ili govor mržnje: Zabranjen je sadržaj koji potiče mržnju ili omalovažava, vrijeđa, ocrnjuje ili šteti određenim osobama ili skupinama. Zabranjen je sadržaj koji je usmjeren protiv određenih etničkih skupina, religija, seksualne orijentacije, spola, spolnog identiteta, invalidnosti ili teških bolesti ili drugih osoba.

5. Nezakoniti i/ili nesigurni proizvodi: Zabranjen je sadržaj kojim se prodaje, kupuje, nudi, oglašava, donira, poklanja ili na drugi način trguje nezakonitim i/ili nesigurnim proizvodima. Takvi proizvodi uključuju, ali se ne ograničavaju na: drogu, lijekove koji se izdaju na recept, ugrožene životinje i biljke, itd.

6. Nasilništvo, uhođenje i/ili zastrašivanje: Zabranjen je sadržaj koji je usmjeren na ismijavanje osoba. Zabranjen je i sadržaj koji se smatra neprestanim neželjenim kontaktom ili služi za zastrašivanje drugih, kao npr. prijeteće poruke.

7. Negativni učinci na građanski diskurs ili izbore: Zabranjen je sadržaj koji bi mogao imati negativan učinak na građanski diskurs ili izbore ili rezultate izbora. Zabrana uključuje sadržaj za koji je vjerojatno da bi mogao zavarati ili neprimjereno utjecati na izbore ili druge građanske procese, kao što su lažna izvješća (lažne vijesti) koje se šire na manipulativni način.

8. Povreda osobnih prava: Zabranjen je sadržaj kojim se povrjeđuju osobna prava trećih osoba (kao što su čast ili pravo na osobnost). Diskreditiranje ili defamacija osoba je također zabranjena. Zabranjen je sadržaj koji nezakonito zadire u čast i privatnost drugih osoba. Ova zabrana osobito uključuje dijeljenje fotografija ili sadržaja koji koriste obilježja trećih osoba bez njihovog pristanka.

9. Pornografija ili seksualizirani sadržaj: Zabranjen je seksualni sadržaj, uključujući, ali se ne ograničavajući na fotografije ili druge prikaze nagih osoba ili seksualnih činova. Zabranjeno je i nuđenje seksualnih usluga.

10. Rizik za javnu sigurnost: Zabranjen je sadržaj koji se može smatrati ozbiljnom prijetnjom javnoj sigurnosti. Ova zabrana uključuje, ali se ne ograničava na bilo koji sadržaj koji sadrži izjave o namjeri, prijetnji ili poziva na počinjenje nasilja protiv određenih osoba, skupina ili imovine ili na izradu oružja ili eksploziva.

11. Zaštita maloljetnika: Zabranjen je sadržaj koji ugrožava sigurnost maloljetnih osoba, što osobito uključuje sadržaj koji može prouzročiti fizičku, psihičku ili moralnu štetu maloljetnicima.

12. Samoozljeđivanje: Zabranjen je sadržaj kojim se namjerno ili nenamjerno promiče, veliča ili potiče samoubojstvo ili samoozljeđivanje. Rasprave ili diskusije o ovoj temi dopuštene su isključivo ukoliko su objektivne i obzirne.

13. Teroristički sadržaj: Zabranjen je sadržaj koji izravno ili neizravno potiče na počinjenje terorističkih djela, koji veliča ili zagovara terorističke aktivnosti, koji poziva na sudjelovanje u terorističkim organizacijama ili njihovo financiranje ili zagovara ili sadrži prijetnje o počinjenju terorističkih djela. Nadalje, zabranjen je sadržaj koji sadrži upute o izradi i korištenju eksploziva, vatrenog oružja ili drugog oružja kao i štetnih i opasnih supstanci te kemijskih, bioloških, radioaktvinih i nuklearnih supstanci (CBRN supstance) ili upute o drugim metodama ili postupcima s ciljem poticanja ili doprinosa počinjenju terorističkih djela. Teroristička djela su djela počinjena s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva, nezakonitog prisiljavanja javnih tijela ili međunarodnih organizacija da djeluju ili se suzdrže od djelovanja ili ozbiljno destabiliziraju ili uništavaju osnovnu političku, ustavnu, ekonomsku ili socijalnu strukturu države ili međunarodne organizacije.

14. Dobrobit životinja: Zabranjen je sadržaj koji je protivan dobrobiti životinja, kao npr. sadržaj koji trivijalizira okrutnost prema životinjama ili je usmjeren na poticanje drugih da nanose ozljede i patnju životinjama.

15. Povreda intelektualnog vlasništva: Obvezno je poštivanje autorskih i drugih intelektualnih prava trećih osoba. Dijeljenje sadržaja koji sadrži autorska ili druga intelektualna prava dopušten je samo uz pristanak nositelja autorskog ili drugog intelektualnog prava na tom sadržaju. Zabranjen je sadržaj kojim se povrjeđuju autorska ili intelektualna prava trećih osoba.

18.3. Obveza prijavljivanja nadležnim tijelima i pravosudnim organima

Sukladno relevantnim zakonskim odredbama, korisnici mogu pravno odgovarati za sadržaj koji objavljuju na Njuškalo portalu. Njuškalo pridržava pravo da dostavi objavljeni sadržaj korisnika ili njegove podatke državnim agencijama, nadležnim tijelima i pravosudnim organima sukladno obvezama iz članka 18. Uredbe (EU) 2022/2065 (Akt o digitalnim uslugama) i članku 14. stavku 5. Uredbe (EU) 2021/784 o borbi protiv širenja terorističkog sadržaja na internetu, a za potrebe provođenja istrage sadržaja koji je korisnik objavio. Korisnik može biti obvezan dostaviti određene podatke na zahtjev državnih agencija, nadležnih tijela i pravosudnih organa. Obvezni smo bez odgode obavijestiti nadležna tijela i pravosudne organe i dostaviti sve relevantne informacije čim dobijemo saznanja o informacijama koje dovode do sumnje da je počinjeno ili da je vjerojatno da će biti počinjeno kazneno djelo ili da je u tijeku počinjenje kaznenog djela koje uključuje prijetnju životu ili sigurnosti osobe ili osoba.

18.4. MODERIRANJE SADRŽAJA KORISNIKA

Kako bismo osigurali da je sadržaj koji korisnici objavljuju u skladu sa zakonskim propisima i u skladu s pravilima ponašanja navedenim u ovim Općim uvjetima, provodimo moderiranje sadržaja koji korisnici objavljuju, a za koji utvrdimo da je protivan ovim Općim uvjetima ili zakonskim propisima.

18.4.1. Postupci koji doprinose ograničavanju sadržaja

Omogućili smo korisnicima Njuškalo portala da nam mogu prijaviti sadržaj koji smatraju nezakonitim ili protivnim ovim Općim uvjetima. Prijava se može izvršiti putem našeg mehanizma za obaviješćivanje koji je dostupan svakom korisniku. Zaprimljenu obavijest o takvom sadržaju ćemo razmotriti bez odgode i u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2022/2065 (Akt o digitalnim uslugama). Protiv odluka koje donesemo možete podnijeti pritužbu putem našeg internog sustava za rješavanje pritužbi.

Dodatno, ukoliko vlastitim pregledavanjem objavljenog sadržaja postanemo svijesni bilo kakvog nezakonitog sadržaja ili sadržaja koji je protivan našim Općim uvjetima, moderirati ćemo ga sukladno ovim Općim uvjetima.

18.4.2. Mjere ograničenja koje primjenjujemo

Primjenjujemo sljedeće mjere ograničenja kojima sprječavamo objavljivanje nezakonitog sadržaja ili sadržaja koji je protivan ovim Općim uvjetima:

18.4.2.1. Uklanjanje sadržaja

Ukoliko saznamo da je određeni sadržaj nezakonit ili protivan ovim Općim uvjetima, ukloniti ćemo takav sadržaj sa Njuškalo portala. Sporni sadržaj neće više biti javno dostupan nakon što primjenimo ovu mjeru ograničenja.

18.4.2.2. Privremeno suspendiranje korisničkog računa

Ukoliko određeni korisnik opetovano objavljuje sadržaj koji je nezakonit ili protivan ovim Općim uvjetima te smo primjenili mjeru iz točke 18.4.2.1. više puta ili ukoliko je korisnik počinio osobito tešku povredu ovih Općih uvjeta, privremeno ćemo suspendirati korisnički račun tog korisnika.

Ova mjera će biti primjenjena ukoliko je mjera iz točke 18.4.2.1. primjenjena više od 2 puta te će korisnički račun biti suspendiran na rok od 14 dana.

Korisnik u odnosu na kojeg je protekao rok suspenzije će ponovo imati pristup svojem korisničkom računu, no ukoliko nakon toga protiv tog korisnika ponovno bude primjenjena mjera iz točke 18.4.2.1. ili ponovno počini osobito tešku povredu ovih Općih uvjeta, njegov će korisnički račun biti suspendiran na rok od 30 dana.


18.5. Mjere protiv zlouporabe i zaštita od zlouporabe

Suspendirati ćemo pružanje usluga svim korisnicima koji često objavljuju nezakonit sadržaj. Jednako tako, suspendirati ćemo obradu obavijesti i pritužbi koje, putem mehanizma obaviješćivanja te internog sustava za rješavanje pritužbi, podnose osobe koje često podnose neutemeljne obavijesti ili pritužbe.


Prije primjene navedene suspenzije, poslati ćemo upozorenje svim korisnicima kod kojih primjetimo da često objavljuju nezakonit sadržaj, odnosno svim osobama kod kojih primjetimo da često podnose neutemeljene obavijesti ili pritužbe, u kojem ćemo navesti razlog slanja upozorenja te moguće posljedice ukolike se nastavi s takvim postupanjem.


Ukoliko nakon zaprimljenog upozorenja korisnik nastavi s objavljivanjem nezakonitog sadržaja, odnosno osoba nastavi s podnošenjem neutemeljnih obavijesti ili pritužbi, pristupit ćemo suspendiranju pružanja usluga, odnosno suspendiranju obrade obavijesti i pritužbi.


Prilikom utvrđivanja da li je određeni korisnik ili podnositelj obavijesti i/ili pritužbe počinio zloupotrebu koja bi za posljedicu imala suspenziju pružanja usluga, odnosno suspenziju obrade obavijesti i pritužbi, uzet ćemo u obzir sljedeće kriterije:

a) Apsolutni broj nezakonitog sadržaja ili neutemeljenih obavijesti ili pritužbi u periodu od 3 mjeseca;

b) Udio sadržaja iz točke a) u ukupnom broju objavljenog sadržaja ili podnesenih obavijesti ili pritužbi u periodu od 3 mjeseca;

c) Težinu zlouporabe;

d) Namjeru takvog postupanja, ukoliko je moguće utvrditi.


Ukoliko se utvrdi da je određeni korisnik ili podnositelj obavijesti i/ili pritužbe imao udio veći od 10% nezakonitog sadržaja ili neutemeljenih obavijesti ili pritužbi u ukupnom broju objavljenog sadržaja ili podnesenih obavijesti ili pritužbi u periodu od 3 mjeseca, te je očigledno da se radi o namjernom postupanju, suspendirati ćemo pružanje usluga tom korisniku, odnosno obradu obavijesti i pritužbi tom podnositelju obavijesti i/ili pritužbe na rok od 1 mjesec.

Ukoliko se, nakon isteka suspenzije iz prethodnog odlomka, ponovi takva zloupraba kod pojedinog korisnika ili podnositelja obavijesti i/ili pritužbi, biti će ponovo upozoren. Ako nakon zapirmljenog upozorenja nastavi s takvim postupanjem, biti će primjenjena istovrsna suspenzija, ali na duži rok od 3 mjeseca.


18.6. Obrazloženje primjenjenih mjera ograničenja i odluke o obavijestima

Informirat ćemo vas ukoliko smo prema vama primjenili neku od mjera ograničenja u odnosu na sadržaj koji ste objavili na Njuškalo portalu ili u odnosu na vaš korisnički račun. Objasniti ćemo vam razloge zbog kojih smo poduzeli prethodno navedene mjere ograničenja te koje su vaše mogućnosti ukoliko se ne slažete s našim postupkom.


Ukoliko ste podnijeli obavijest putem našeg mehanizma za obaviješćivanje, također ćemo vas obavijestiti o našoj odluci u odnosu na sadržaj za koji ste podnijeli obavijest.


18.7. Interni sustav za rješavanje pritužbi

Mogućnost pritužbe i rok za podnošenje

Protiv naše odluke može se podnijeti pritužba od strane korisnika prema kojemu smo primjenili neku od mjera ograničenja ili od strane podnositelja obavijesti. Pritužbu možete podnijeti putem našeg internog sustava za rješavanje pritužbi dostupnog na Njuškalo portalu portalu u roku od 6 mjeseci od zaprimanja odluke o obavijesti ili odluke o primjenjenoj mjeri ograničenja.


Postupanje po pritužbi

Sve zaprimljene pritužbe ćemo obraditi bez odgode, odgovorno i objektivno. Pritužbe će pregledavati naši kvalificirani zaposlenici. Obavijestiti ćemo vas o našoj odluci te objasniti razlog donošenja odluke i mogućnosti daljnjeg postupanja ukoliko se ne slažete s našom odlukom.


18.8. Izvansudsko rješavanje sporova

Svi korisnici i podnositelji obavijesti koji su zaprimili odluke slijedom podnesenih pritužbi putem našeg internog sustava za rješavanje pritužbi imaju pravo odabrati bilo koje tijelo za izvansudsko rješavanje sporova certificirano sukladno stavku 3. članka 21. Uredbe (EU) 2022/2065 (Akt o digitalnim uslugama) kako bi se riješio spor o tim odlukama.


Više informacija o tome koje tijelo za izvansudsko rješavanje sporova vam je na raspolaganju možete pronaći na Njuškalo portalu ovdje.


18.9. Strategija borbe protiv širenja terorističkog sadržaja na internetu

Zabranjeno je objavljivanje terorističkog sadržaja na Njuškalo portalu. Objavljivanje takvog sadržaja smatra se ozbiljnom povredom ovih Općih uvjeta. Pravila postupanja navedena u ovim Općim uvjetima služe tome da se spriječi ili ukloni bilo kakav teroristički sadržaj na Njuškalo portalu. Sukladno tome, naša strategija borbe protiv terorističkog sadržaja mora biti jasno navedena.


Naši moderatori će voditi računa o tome koji se sadržaj smatra terorističkim sadržajem te posvetiti posebnu pažnju prilikom pregledavanja sadržaja kako bi utvrdili radi li se o terorističkom sadržaju. Ukoliko se utvrdi postojanje bilo kakvog terorističkog sadržaja, naš moderatori će bez odgode obavijestiti nadležna tijela o postojanju takvog sadržaja, navedeni sadržaj će odmah ukloniti s Njuškalo portala kako više ne bi bio javno dostupan te ga arhivirati za potrebe istrage nadležnih tijela. Naši moderatori će bez odgode postupiti po nalogu nadležnih tijela za uklanjanjem sadržaja koji su nadležna tijela označila kao teroristički sadržaj te će u potpunosti i transparentno surađivati s nadležnim tijelima kako bi se takav sadržaj uklonio ili kako bi se utvrdilo tko je odgovoran za objavu takvog sadržaja.


19. Stupanje na snagu i važenje Općih uvjeta  

Opći uvjeti stupili su na snagu dana  27.4.2023. godine. 

Prve izmjene Općih uvjeta objavljene su dana 22.02.2024. godine te važe od dana 25.03.2024. godine.  

Na zahtjev korisnika Njuškalo će dostaviti Korisniku prethodno važeće Opće uvjete.