Uvjeti i pravila korištenja

Uvjeti i pravila korištenja Njuškalo portala u svrhu rezervacije usluga u smještajnim objektima na Njuškalo portalu 

 

1.    Uvodne odredbe 

1.1       Ovi Uvjeti i pravila korištenja Njuškalo portala u svrhu rezervacije usluga u smještajnim objektima na Njuškalo portalu (dalje u tekstu: Uvjeti) utvrđuju način i uvjete pod kojima Korisnici Njuškalo portala mogu rezervirati smještaj u smještajnim objektima koje Iznajmljivači oglašavaju na Njuškalo portalu.

1.2       Ovi Uvjeti ne zamjenjuju Uvjete i pravila korištenja Njuškalo portala već se uvijek primjenjuju zajedno s njima, a u slučaju nesuglasja odredbi Uvjeta i pravila korištenja Njuškalo portala i ovih Uvjeta, prednost imaju odredbe ovih Uvjeta.

1.3       Njuškalo ne pruža usluge smještaja niti bilo kakve druge usluge u Smještajnim objektima niti na bilo koji način odgovara za pružanje usluge u Smještajnim objektima, već isključivo pruža uslugu korištenja Njuškalo portala u svrhu rezervacije usluge u Smještajnim objektima (dalje u tekstu: Njuškalo usluga) i to pod uvjetima i na način utvrđen ovim Uvjetima. Njuškalo ne određuje odredbe i uvjete Ugovora o pružanju Usluga u Smještajnog objektu, posebice nije odgovorno za rokove, plaćanja i/ili povrate koji se ugovaraju neposredno između Iznajmljivača i Ugovaratelja smještaja. Prilikom ugovaranja Usluge u smještajnom objektu Ugovaratelj smještaja dužan je pridržavati se uvjeta koje je prihvatio sklapanjem Ugovora.   

1.4.      Njuškalo je isključivi i ovlašteni davatelj usluga dostupnih na internet lokaciji njuskalo.hr  na kojima pod sekcijom „Turizam“ omogućuje korištenje usluga i sadržaja na Njuškalo portalu u skladu s Ugovorom i ovim Uvjetima korištenja te pružanje usluga korisničke podrške. Njuškalo pruža navedenu funkcionalnost u suradnji s partnerski povezanim društvom Styria digital marketplaces, d.o.o., Verovškova ulica 55, Ljubljana, Slovenia na način da je svakodobnom korisniku oba pružatelja usluga omogućeno objavljivanje oglasa na oba portala, pri čemu se ovi Uvjeti primjenjuju na odgovarajući način. Navedena funkcionalnost predstavlja zajednički utvrđenu svrhu pružanja usluge.

2.    Pojmovi 

2.1    Kada su pisani velikim slovom, pojmovi iz ovog članka imaju sljedeće značenje u ovim Uvjetima: 

 

Agencija predstavlja turističku agenciju ili drugu ovlaštenu osobu koja je registrirani Korisnik te koja sklapa Ugovor u ime Iznajmljivača sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i drugim primjenjivim zakonima i podzakonskim propisima, koji mogu biti izmijenjeni s vremena na vrijeme 
Cijena Usluga u Smještajnom objektu znači ukupnu cijenu Usluga u Smještajnoj jedinici u Smještajnom objektu koja se Ugovaratelju smještaja prikazuje prilikom Rezervacije na Njuškalo portalu, a prema odabranim parametrima (razdoblje, smještajni kapacitet, broj osoba i drugo), koja uključuje sve poreze, takse i druge naknade koje se plaćaju za Usluge u  Smještajnom objektu
Dodatni depozit dodatni iznosi čije plaćanje zahtijeva Iznajmljivač, povrh iznosa Pologa kojeg Ugovaratelj smještaja plaća putem Njuškalo portala u trenutku Rezervacije, a koji je potreban za realizaciju odnosno valjanost Potvrđene rezervacije  
Gost bilo koja fizička osoba koja ima pravo na korištenje Usluga u Smještajnoj jedinici u Smještajnom objektu na Njuškalo portalu na temelju potvrđene Rezervacije. 
Iznajmljivač pravna ili fizička osoba koja je registrirani Korisnik koja oglašava Smještajnu jedinicu unutar Smještajnog objekta u Njuškalo sustavu na portalu Turizam.                  

Ukoliko za Iznajmljivača Ugovor sklapa turistička agencija ili druga ovlaštena osoba pojam Iznajmljivač odgovarajuće se primjenjuje i na agenciju ili drugu ovlaštenu osobu, zajednički pod nazivom Agencija
Iznajmljivač partnera pravna ili fizička osoba koja je registrirani Korisnik ugovornog partnera Njuškala, a koji oglašava Smještajnu jedinicu unutar Smještajnog objekta u Njuškalo sustavu na portalu Turizam.            

Sve odredbe ovih Uvjeta koje se primjenjuju na Iznajmljivača ujedno se primjenjuju i na Iznajmljivača partnera.
Korisnik osoba koja koristi Njuškalo portal radi rezervacije Usluga u Smještajnoj jedinici u Smještajnom objektu.   
Njuškalo Njuškalo d.o.o., OIB: 94718723416, Zagreb, Miroslava Miholića 2
Njuškalo portal predstavlja usluge i sadržaje dostupne na portalu Turizam, posebnom internetskom dijelu web stranice njuskalo.hr u vlasništvu Njuškala.                                                                                                                        
Njuškalo portal obuhvaća Njuškalo usluge turizma na Njuškalo portalu i Bolha portalu  www.bolha.com u vlasništvu Styria digital marketplaces, d.o.o., Verovškova ulica 55, Ljubljana, Slovenia, kao partnerski povezanom društvu
Polog  Predstavlja iznos kojeg je Ugovaratelj smještaja dužan platiti za provođenje Rezervacije, koji predstavlja naknadu za Njuškalo, a Polog za Iznajmljivača, u ugovorenom postotku Cijene Usluga u Smještajnoj jedinici, koji Iznajmljivač ustupa Njuškalu radi ispunjenja obveze Iznajmljivača na plaćanje naknade za Njuškalo uslugu.                                  

 Nakon Potvrde rezervacije moguće je da će Iznajmljivač tražiti od Ugovaratelja smještaja i Dodatni depozit za valjanost rezervacije sukladno članku 6. Općih uvjeta.
Potrošač svaki Ugovaratelj smještaja koji je fizička osoba i djeluje izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti
Pristupnik za plaćanje znači pristupnik za plaćanje ugovornog partnera Njuškala koji je integriran u Njuškalo portal i putem kojeg Ugovaratelj smještaja  plaća Polog za provođenje Rezervacije
Preklapanje znači nemogućnost ispunjenja Usluga u Smještajnoj jedinici u Smještajnom objektu za koje je potvrđena Rezervacija, u cijelosti ili djelomično, zbog neraspoloživosti Smještajne jedinice za koju je potvrđena Rezervacija.
Rezervacija znači odabir raspoloživih termina od strane Ugovaratelja smještaja putem Njuškalo portala za sklapanje ugovora o pružanju Usluga u Smještajnoj jedinici u Smještajnom objektu Iznajmljivača koje su navedene u obrascu za rezervaciju
Potvrda Rezervacije  Predstavlja obavijest koju Njuškalo izdaje Korisniku nakon izvršenog postupka plaćanja Pologa, pri čemu Iznajmljivač zadržava pravo otkaza u slučaju neplaćanja Dodatnog depozita i drugim predviđenim slučajevima 
Smještajni objekt znači ugostiteljski objekt koji se oglašava na Njuškalo portalu od strane Iznajmljivača te obuhvaća Smještaje jedinice unutar Smještajnog objekta
Smještajna jedinica označava jedinicu unutar Smještajnog objekta na koju se odnosi pojedinačni oglas. 
Sustav znači internetski sustav Njuškala u kojeg Iznajmljivač smije koristiti radi učitavanja, mijenjanja, potvrđivanja, ažuriranja i/ili nadopunjavanja informacija o Smještajnome objektu i Uslugama u Smještajnom objektu (uključujući smještajne jedinice, njihove cijene, dostupnost) i rezervacijama, uključujući slučajeve kada su isti uneseni ili se koriste i obrađuju putem Bolha portala.
Ugovaratelj smještaja znači Korisnik čija je Rezervacija potvrđena sukladno članku 5 ovih Uvjeta. Ukoliko je Ugovaratelj smještaja maloljetna osoba starija od 16 godina, ugovaranje smještaja u njegove ime i za njegov račun poduzima isključivo njegov zakonski zastupnik. Osobe mlađe od 16 godina ne mogu ugovarati Uslugu u smještajnom objektu preko Njuškalo portala.   
Usluge u Smještajnom objektu znači usluga smještaja te, ovisno o slučaju, s njome povezana usluga doručka i/ili pripreme i serviranja drugih obroka u Smještajnom objektu i/ili Smještajnoj jedinici koje je Iznajmljivač oglasio na Njuškalo portalu. 
Viša sila događaj za koji nije odgovorna niti jedna strana, koji se nije mogao predvidjeti, ni izbjeći ili otkloniti i koji pogađa većinu Iznajmljivača i njihove Smještajne objekte (uključujući ali se ne ograničavajući se na elementarne nepogode, i prirodne katastrofe (erupcije, poplave, požare), rat, ustanke i građanski neposluh, epidemije, izolacije i slično).


2.2       Podnaslovi u ovim Uvjetima služe samo za lakše snalaženje.

2.3       Rodno određenje pojmova koji su definirani Uvjetima uključuje sve rodove u hrvatskom jeziku.

3.    Odgovornost za podatke o Smještajnom objektu i Uslugama u Smještajnom objektu  


3.1       Iznajmljivač je isključivo odgovoran za unošenje podataka o Smještajnom objektu i Uslugama u Smještajnom objektu. Njuškalo ne provjerava unesene informacije o Smještajnom objektu i Uslugama u Smještajnom objektu i ne snosi odgovornost za njihovu točnost.


3.2       Činjenica da je Njuškalo učinio opis Usluga u Smještajnoj jedinici dostupan Korisnicima na Njuškalo portalu ne znači, u bilo kojem slučaju, da je Njuškalo na bilo koji način provjerio ili je odgovoran za opis Smještajne jedinice ili opis Usluga u Smještajnoj jedinici, uključujući za njegov sadržaj, istinitost ili ažurnost.


4.    Cijene Usluga u Smještajnom objektu  


4.1       Iznajmljivač je odgovoran da sve Cijene Usluga u Smještajnom objektu sadrže konačne cijene, s uključenim porezima, pristojbama i drugim naknadama i troškovima, koje plaća Ugovaratelj smještaja. U slučaju da je donesen propis koji još nije stupio na snagu ali će povisiti naknadu, porez ili pristojbu uključenu u oglašenu Cijenu Usluga u Smještajnom objektu, Iznajmljivač je obavezan oglasiti i takvu povišenu cijenu, najkasnije u roku od tri dana od objave propisa, s naznakom datuma od kojeg se povišena cijenu primjenjuje.


4.2       Iznimno od prethodnog članka, a neovisno o pravilima otkazivanja Iznajmljivača, u slučaju da zbog promjene propisa u razdoblju od Rezervacije do početka korištenja Usluga u Smještajnom objektu Ugovaratelj smještaja treba snositi dodatne poreze, troškove ili naknade, Iznajmljivač se obvezuje bez odgode, a najkasnije u roku od tri dana od objave propisa o tome obavijestiti Njuškalo i Ugovaratelja smještaja, u kojem slučaju Ugovaratelj smještaja ima pravo na otkaz Rezervacije bez naknade.


5.    Rezervacija Usluga u Smještajnom objektu i njezino otkazivanje 


5.1       Za Rezervaciju nije potrebna registracija Ugovaratelja smještaja na Njuškalo portalu, ali se Ugovaratelj smještaja obvezuje prilikom ugovaranja Usluge u smještajnom objektu unositi točne i istinite podatke u svrhu realizacije pravnog posla.


5.2       Ugovaratelj smještaja razumije i prihvaća da će Njuškalo generirati potvrdu Rezervacije Ugovaratelju smještaja putem Njuškalo portala, a na temelju informacija koje u Sustav unosi Iznajmljivač. Njuškalo ne snosi odgovornost za točnost informacija o raspoloživosti Usluga u Smještajnom objektu.


5.3       Nakon što Ugovaratelj smještaja odabere Usluge u Smještajnom objektu i unese sve ostale potrebne parametre (uključujući u svakom slučaju termin i broj osoba) bit će mu omogućeno da odabere opciju rezervacije. Ukoliko je prema podacima u Sustavu rezervaciju moguće izvršiti, Njuškalo će omogućiti preusmjeravanje Ugovaratelja smještaja na Pristupnik za plaćanje, radi naplate Pologa Cijene Usluge u visini 9,5% Cijene Usluga u Smještajnom objektu.


5.4       Radi izbjegavanja svake dvojbe, putem Pristupnika za plaćanje moguće je platiti isključivo Polog Cijene Usluge u Smještajnom objektu iz prethodnog stavka ovog članka. Preostali iznos Cijene Usluge u Smještajnom objektu, uključujući i Dodatni depozit, Ugovaratelj smještaja  plaća izravno Iznajmljivaču.


5.5       Ugovaratelj smještaja je suglasan da se na uplaćeni Polog i/ili Dodatni depozit ne plaćaju kamate.

 

5.6       Ukoliko je iznajmljivač obveznik izdavanja računa, sukladno Zakonu o PDV-u, po primljenoj obavijesti o uplaćenoj rezervaciji (Pologu i/ili Dodatnom depozitu), izdaje račun za predujam i dostavlja ga Ugovaratelju smještaja putem e-maila. Radi izbjegavanja svake dvojbe, prilikom naplate Cijene Usluga u Smještajnom objektu, naplaćeni Polog i/ili Dodatni depozit se oduzima od iznosa Cijene Usluga u Smještajnom objektu, a Iznajmljivač izdaje odgovarajući račun za puni iznos Cijene Usluga u Smještajnom objektu.


5.7       Nakon dovršetka postupka plaćanja Pologa na Pristupniku za plaćanje, Njuškalo će putem Njuškalo portala Ugovaratelju smještaja generirati potvrdu Rezervacije, nakon čega će i Iznajmljivaču generirati obavijest o potvrđenoj Rezervaciji koja sadrži datum dolaska, Uslugu u Smještajnom objektu (broj noćenja, Smještajnu jedinicu i eventualne druge usluge), Cijenu Usluge u Smještajnom objektu i ime Ugovaratelja Smještaja na kojeg se odnosi Rezervacija.


5.8       Njuškalo ne snosi odgovornost za potpunost i istinitost podataka iz članka 5.7. temeljem potvrđene Rezervacije.


5.9       Ugovaratelj smještaja prihvaća da isključivo Iznajmljivač određuje rokove i druga pravila koja se odnose na otkazivanje Rezervacija bez naknade, odnosno uz naknadu. Navedena se pravila unose u Sustav, a ukoliko Ugovaratelju smještaja bilo koji dio navedenih pravila nije jasan može zatražiti pojašnjenje putem Njuškalove službe za korisnike putem e-maila: turizam@njuskalo.hr ili telefona +38516500954 koja će proslijediti upit Iznajmljivaču, a odgovor Ugovaratelju smještaja.


5.10     U slučaju da je Polog naplaćen od Ugovaratelja smještaja koji nije realizirao Rezervaciju tj. nije se on ili Gost pojavio u ugovoreno vrijeme u Smještajnoj jedinici (tzv. “no show”) niti je Rezervaciju pravodobno otkazao (late cancelation), iznosi koje je uplatio Ugovaratelj smještaja na ime Pologa i/ili Dodatnog depozita neće biti vraćeni Ugovaratelju smještaja.


Vraćanje Pologa i/ili Dodatnog depozita Ugovaratelju smještaja moguće je isključivo za slučajeve kada je Iznajmljivač ponudio opciju besplatnog otkazivanja do određenog roka, te kada je Ugovaratelj smještaja u navedenom roku rezervaciju i uredno otkazao. U navedenom slučaju uplaćena sredstva bit će vraćena Ugovaratelju smještaja u primjerenom roku bez odlaganja.   


5.11     Ugovaratelj smještaja dužan je platiti Iznajmljivaču punu Cijenu usluge u Smještajnom objektu. Svi modaliteti i opcije plaćanja Cijene usluge u Smještajnom objektu ugovaraju se neposredno između Ugovaratelja smještaja i Iznajmljivača.    


5.12     Ugovaratelj smještaja ima pravo na otkazivanje Rezervacije bez naknade u slučaju Više sile i drugim slučajevima koji su izrijekom navedeni u Uvjetima te se obvezuje o tome obavijestiti Iznajmljivača.


6.    Preklapanje  


6.1       U slučaju Preklapanja, odnosno nemogućnost ispunjenja Usluga u Smještajnoj jedinici za koju je potvrđena Rezervacija, u cijelosti ili djelomično, zbog neraspoloživosti Smještajne jedinice za koju je potvrđena Rezervacija, Ugovaratelj smještaja je dužan o tome bez odgode obavijestiti Njuškalo.


6.2       Ukoliko u slučaju iz prethodnog stavka ovog članka Iznajmljivač ne osigura Ugovaratelju smještaja, o svom trošku, alternativni smještaj i uslugu najmanje jednake ili veće kvalitete u odnosu na one iz potvrđene Rezervacije, koje je ujedno Ugovaratelj smještaja i prihvatio, Njuškalo će osigurati Ugovaratelju smještaja povrat iznosa Pologa Cijene Usluga u Smještajnom objektu iz članka 5.3 ovih Uvjeta putem Pristupnika za plaćanje na istu platnu karticu s koje je uplata pristigla, putem svojeg ugovornog partnera iz članka 9.2 ovih uvjeta.

 

7.    Dodatni depozit za plaćanje Cijene Usluga u Smještajnom objektu  

 

7.1       Ukoliko Iznajmljivač potražuje u svrhu rezervacije i dodatni iznos koji je viši od iznosa Pologa iz članka 5.3. Uvjeta dužan je isto jasno navesti u Opisu Usluga u Smještajnom objektu te obavezno isto označiti na predviđenom mjestu u Sustavu prilikom unošenja podataka o Smještajnom objektu.


7.2       Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je u slučaju da Ugovaratelj smještaja ne uplati iznos Dodatnog depozita u roku predviđenim u tekstu oglasa od strane Iznajmljivača, Njuškalo ovlašten otkazati rezervaciju na zahtjev Iznajmljivača sukladno članku 5.9. Uvjeta.


7.3       Dodatni depozit se vraća Ugovaratelju smještaja sukladno pravilima iz članka 5.9. i 5.10. Uvjeta.


7.4       Radi izbjegavanja svake dvojbe, platne transakcije u pogledu Dodatnog depozita ili preostalog iznosa Cijene Usluge se ne vrše putem Njuškalo platforme već isključivo na način kako je ugovoreno između Iznajmljivača i Ugovaratelja smještaja, te se u cijelosti isključuje odgovornost Njuškala za bilo kakvu štetu koja bi nastala u svezi plaćanja i/ili povrata Dodatnog depozita.   
     

8.    Ugovor o Uslugama u Smještajnom objektu  


8.1       Ugovor o pružanju Usluga u Smještajnom objektu sklapa se na daljinu u trenutku kada Ugovaratelju smještaja prispje potvrda Rezervacije i to isključivo između Iznajmljivača i Ugovaratelja smještaja, a Njuškalo nema ulogu posrednika ili zastupnika niti jedne od ugovornih strana.


8.2       Ukoliko je Iznajmljivač sklopio Ugovor o pružanju Usluga u Smještajnom objektu s Potrošačem, Iznajmljivač se obvezuje ispuniti sve obaveze sukladno Zakonu o zaštiti potrošača i ostalim propisima koji se primjenjuju na njihov ugovorni odnos (uključujući slanje potvrde o sklapanju ugovora i druge obavijesti).


8.3       Ugovaratelj smještaja nema pravo na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu, obzirom da sukladno članku 86. st. 1 t. 12 Zakona o zaštiti potrošača, takvog prava nema kada je predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju.


8.4       Iznajmljivač je dužan u skladu s primjenjivim propisima omogućiti podnošenje prigovora Ugovaratelju smještaja i Gostu te je dužan svaki podneseni prigovor u zakonskom roku i riješiti.


8.5       Korisnik razumije i prihvaća da Njuškalo može, ali nije dužan, uključiti se u rješavanje prigovora te se obvezuje pružiti mu sve informacije koje su Njuškalu potrebne za procjenu osnovanosti prigovora, na njegov zahtjev.

 

9.    Procesiranje transakcija platnim karticama  


9.1       Njuškalo ne pruža platne usluge i niti u jednom trenutku se ne nalazi u posjedu sredstava koja je Ugovaratelj smještaja platio kao Polog za Uslugu u Smještajnom objektu (uključivši i Dodatni depozit u svrhu valjanosti rezervacije).


9.2       Njuškalo omogućava plaćanje Pologa platnim karticama na Njuškalo portalu putem Pristupnika za plaćanje ugovornog partnera Njuškala koji je ovlašten za pružanje tih usluga te Njuškalo niti u jednom trenutku nije u posjedu podataka o platnim karticama niti je odgovoran za izvršenje i procesiranje transakcija platnim karticama.


10.    Osobni podaci i njihova zaštita 


10.1    Korisnik je dužan čuvati svoje korisničke podatke, uključujući ali se ne ograničavajući na korisničko ime i zaporku, brojeve Rezervacija i ostale podatke vezane uz Rezervaciju. 

 

10.2    Korisnik odnosno Ugovaratelj smještaja izjavljuje i jamči da je pribavio prethodnu suglasnost svakog Gosta čije osobne podatke unosi u Sustav radi rezervacije Usluga u Smještajnom objektu za svaku takvu obradu osobnih podataka, te se obvezuje Njuškalu nadoknaditi svaku štetu koja bi mu mogla nastati zbog netočnosti takve izjave odnosno jamstva.

 

10.3    U odnosu na osobne podatke Korisnika, Ugovaratelja smještaja i Gosta, a u smislu propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka, Iznajmljivač i Njuškalo imaju ulogu zasebnih voditelja obrade, budući da Iznajmljivač putem Njuškalo portala nudi Usluge u Smještajnom objektu i sklapanje Ugovora o pružanju Usluga u Smještajnom objektu, a Njuškalo određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka na Njuškalo portalu.  Obzirom na navedeno osobni podaci Korisnika se u trenutku transakcije prenose Iznajmljivaču u svrhe daljnje obrade radi realizacije Usluge u smještajnom objektu. Iznajmljivač je obvezan o svakoj obradi podataka izvijestiti Gosta te ga izvijestiti o pravilima obrade njegovih podatka sve u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

Njuškalo nije odgovoran za zakonitost obrade osobnih podataka Iznajmljivača, ali će uložiti razumne napore u sprječavanje očiglednih povreda prava. Korisnik odnosno Ugovaratelj smještaja obvezuje se obratiti posebnu pozornost u slučaju da osobne podatke potrebne za realizaciju Usluge u smještajnom objektu prenose Iznajmljivaču koji se nalazi izvan područja država članica Europske unije i EGP-a.


 U slučaju kada je iznajmljivač partnera omogućio rezervaciju na svojim smještajnim jedinicama putem Njuškalo portala podaci Ugovaratelja smještaja prenose se ugovornom partneru kako bi bili dostupni Iznajmljivaču

 

10.4    Ispitanici su informirani prilikom prihvaćanja uvjeta korištenja o zaštiti podataka, a Politika privatnosti i obavijest ispitanicima Njuškala dostupna je na: 

https://www.njuskalo.hr/?ctl=help&content_id=359 


Ugovorni partner će o pravilima privatnosti Njuškala, čije odredbe i standardi se primjenjuju na obradu osobnih podataka, izvijestiti Iznajmljivača partnera prilikom sklapanja Ugovora o uslugama posredovanja za oglašavanje smještajnih jedinica na Styria platformi te osigurati njihovu provedbu.


10.5     Njuškalo odgovara za zakonitost prikupljanja i obrade osobnih podataka u svrhu potvrde rezervacije, a svaki Iznajmljivač odgovara za zakonitost obrade osobnih podataka ispitanika u svrhu realizacije rezervacije i pružanja Usluga u Smještajnom objektu.


10.6     Njuškalo je ovlašten prikupljene osobne podatke obrađivati u svrhu reguliranja ugovornog odnosa.


10.7     Njuškalo i Styria digital marketplaces, d.o.o. kao zajednički voditelji obrade u okviru postojeće poslovne suradnje zajednički obrađuju podatke koje Korisnici unose u svrhu ugovaranja i realizacije Usluge u smještajnom objektu te u svrhu korištenja usluge korisničke podrške. Ukoliko Korisnik rezervira Uslugu smještaja na području Republike Slovenije njegovi podaci će u svrhu realizacije transakcije i pružanja Usluge u smještajnom objektu kao i usluge korisničke podrške biti dostupni Njuškalu i Styria digital marketplaces d.o.o., neovisno preko kojeg portala je izvršena rezervacija. 


10.8      Obrada podataka iz ovog članka odvija se putem digitalne platforme MyRent u vlasništvu J.P. Atelier d.o.o, kao izvršiteljem obrade s kojim je sklopljen odgovarajući ugovor o obradi osobnih podataka.

  

11.    Isključenje odgovornosti 


11.1     Korisnik prihvaća da je odgovornost Njuškala za pružanje Njuškalo usluge u cijelosti isključena osim za slučaj namjere ili krajnje nepažnje i ograničena je na stvarnu štetu.

                                                                                            

11.2     Korisnik prihvaća da Njuškalo ne jamči stalnu dostupnost svojih usluga, pa tako ni Njuškalo usluge. Nije moguće isključiti prekide u radu zbog održavanja, ažuriranja softvera i okolnosti kao što su tehnički problemi trećih strana, viša sila i druge okolnosti. Korisnik prihvaća da je odgovornost Njuškala za dostupnost usluga, u cijelosti isključena osim za slučaj namjere ili krajnje nepažnje.


11.3     Korisnik prihvaća da Njuškalo u svakom trenutku može ukinuti pružanje Njuškalo usluge te nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja Korisnicima nastane zbog takve njegove poslovne odluke.


11.4     Njuškalo ima pravo potpuno ili djelomično obustaviti Njuškalo uslugu ako je njezina sigurnost ili sigurnost jednog ili više Korisnika ugrožena, bez ikakve odgovornosti prema Korisnicima.

 

12.    Završne odredbe  


12.1     Na korištenje Njuškalo usluge primjenjuje se hrvatsko pravo, a za rješavanje sporova je nadležan sud u Novom Zagrebu.


12.2     Za izmjenu Uvjeta, kao i za njihovo stavljanje van snage, nije potrebna suglasnost Korisnika koji su dužni upoznati se s Uvjetima koji su na snazi prilikom svakog korištenja Njuškalo usluge.


12.3     Ovi Uvjeti kao i bilo koja njihova izmjena i dopuna stupaju na snagu objavom na Njuškalo portalu i primjenjuju se na svako pružanje Njuškalo usluga od trenutka njihova stupanja na snagu, do prestanka njihova važenja.


12.4     Ovi Uvjeti stupaju na snagu 13. srpnja 2023. godine.