Uvjeti i pravila korištenja

Uvjeti i pravila korištenja Njuškalo portala u svrhu rezervacije usluga u smještajnim objektima na Njuškalo portalu 

 

1.    Uvodne odredbe 

1.1       Ovi Uvjeti i pravila korištenja Njuškalo portala u svrhu rezervacije usluga u smještajnim objektima na Njuškalo portalu (dalje u tekstu: Uvjeti) utvrđuju način i uvjete pod kojima Korisnici Njuškalo portala mogu rezervirati smještaj u smještajnim objektima koje Iznajmljivači oglašavaju na Njuškalo portalu.

1.2       Ovi Uvjeti ne zamjenjuju Uvjete i pravila korištenja dostupna na www.njuskalo.hr već se uvijek primjenjuju zajedno s njima, a u slučaju nesuglasja odredbi Uvjeta i pravila korištenja na www.njuskalo.hr i ovih Uvjeta, prednost imaju odredbe ovih Uvjeta.

1.3       Njuškalo ne pruža usluge smještaja niti bilo kakve druge usluge u Smještajnim objektima niti na bilo koji način odgovara za pružanje usluge u Smještajnim objektima, već isključivo pruža uslugu korištenja Njuškalo portala u svrhu rezervacije usluge u Smještajnim objektima (dalje u tekstu: Njuškalo usluga) i to pod uvjetima i na način utvrđen ovim Uvjetima. Njuškalo ne određuje odredbe i uvjete Ugovora o pružanju Usluga u Smještajnog objektu, posebice nije odgovorno za rokove, plaćanja i/ili povrate koji se ugovaraju neposredno između Iznajmljivača i Ugovaratelja smještaja. Prilikom ugovaranja Usluge u smještajnom objektu Ugovaratelj smještaja dužan je pridržavati se uvjeta koje je prihvatio sklapanjem Ugovora.   

1.4.      Njuškalo je isključivi i ovlašteni davatelj usluga dostupnih na internet lokaciji turizam.njuskalo.hr  na kojoj omogućuje korištenje usluga i sadržaja na Njuškalo portalu u skladu s Ugovorom i ovim uvjetima korištenja, te pružanje usluga korisničke podrške. Njuškalo pruža navedenu funkcionalnost u suradnji s partnerski povezanim društvom Styria digital marketplaces, d.o.o., Verovškova ulica 55, Ljubljana, Slovenia na način da je svakodobnom korisniku oba pružatelja usluga omogućeno objavljivanje oglasa na oba portala, pri čemu se ovi Uvjeti primjenjuju na odgovarajući način. Navedena funkcionalnost predstavlja zajednički utvrđenu svrhu pružanja usluge.

1.5.    Njuškalo pruža isključivo uslugu oglašavanja smještajnih jedinica za partnerske portale te ne sudjeluje u postupku rezervacije i ugovaranja smještaja niti je odgovoran za sadržaj ugovora. Prije preusmjeravanja na web portal  partnera, korisnik dobiva obavijest da će uslugu rezervacije i ugovaranja smještaja dovršiti na web portalu partnera, gdje važe pravila i uvjeti koje primjenjuje određeni partner. 

2.    Pojmovi 

2.1    Kada su pisani velikim slovom, pojmovi iz ovog članka imaju sljedeće značenje u ovim Uvjetima: 

 

Agencija predstavlja turističku agenciju ili drugu ovlaštenu osobu koja je registrirani Korisnik te koja sklapa Ugovor u ime Iznajmljivača sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i drugim primjenjivim zakonima i podzakonskim propisima, koji mogu biti izmijenjeni s vremena na vrijeme 
Cijena Usluga u Smještajnom objektu znači ukupnu cijenu Usluga u Smještajnoj jedinici u Smještajnom objektu koja se Ugovaratelju smještaja prikazuje prilikom Rezervacije na Njuškalo portalu, a prema odabranim parametrima (razdoblje, smještajni kapacitet, broj osoba i drugo), koja uključuje sve poreze, takse i druge naknade koje se plaćaju za Usluge u  Smještajnom objektu
Dodatni depozit dodatni iznosi čije plaćanje zahtijeva Iznajmljivač, povrh iznosa Pologa kojeg Ugovaratelj smještaja plaća putem Njuškalo portala u trenutku Rezervacije, a koji je potreban za realizaciju odnosno valjanost Potvrđene rezervacije  
Gost bilo koja fizička osoba koja ima pravo na korištenje Usluga u Smještajnoj jedinici u Smještajnom objektu na Njuškalo portalu na temelju potvrđene Rezervacije. 
Iznajmljivač pravna ili fizička osoba koja je registrirani Korisnik koja oglašava Smještajnu jedinicu unutar Smještajnog objekta u Njuškalo sustavu na portalu Turizam.                  

Ukoliko za Iznajmljivača Ugovor sklapa turistička agencija ili druga ovlaštena osoba pojam Iznajmljivač odgovarajuće se primjenjuje i na agenciju ili drugu ovlaštenu osobu, zajednički pod nazivom Agencija
Iznajmljivač partnera pravna ili fizička osoba koja je registrirani Korisnik ugovornog partnera Njuškala, a koji oglašava Smještajnu jedinicu unutar Smještajnog objekta u Njuškalo sustavu na portalu Turizam.            

Sve odredbe ovih Uvjeta koje se primjenjuju na Iznajmljivača ujedno se primjenjuju i na Iznajmljivača partnera.
Korisnik osoba koja koristi Njuškalo portal radi rezervacije Usluga u Smještajnoj jedinici u Smještajnom objektu.   
Njuškalo Njuškalo d.o.o., OIB: 94718723416, Zagreb, Miroslava Miholića 2
Njuškalo portal

predstavlja usluge i sadržaje dostupne na portalu Turizam, web stranici koja se nalazi na internet adresi turizam.njuskalo.hr u vlasništvu Njuškala

Njuškalo portal obuhvaća Njuškalo usluge turizma na turizam.njuskalo.hr i Bolha portalu www.bolha.com u vlasništvu Styria digital marketplaces, d.o.o., Verovškova ulica 55, Ljubljana, Slovenia, kao partnerski povezanom društvu
Polog  Predstavlja iznos kojeg je Ugovaratelj smještaja dužan platiti za provođenje Rezervacije, koji predstavlja naknadu za Njuškalo, a Polog za Iznajmljivača, u ugovorenom postotku Cijene Usluga u Smještajnoj jedinici, koji Iznajmljivač ustupa Njuškalu radi ispunjenja obveze Iznajmljivača na plaćanje naknade za Njuškalo uslugu.                                  

 Nakon Potvrde rezervacije moguće je da će Iznajmljivač tražiti od Ugovaratelja smještaja i Dodatni depozit za valjanost rezervacije sukladno članku 6. Općih uvjeta.
Potrošač svaki Ugovaratelj smještaja koji je fizička osoba i djeluje izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti
Pristupnik za plaćanje znači pristupnik za plaćanje ugovornog partnera Njuškala koji je integriran u Njuškalo portal i putem kojeg Ugovaratelj smještaja  plaća Polog za provođenje Rezervacije
Preklapanje znači nemogućnost ispunjenja Usluga u Smještajnoj jedinici u Smještajnom objektu za koje je potvrđena Rezervacija, u cijelosti ili djelomično, zbog neraspoloživosti Smještajne jedinice za koju je potvrđena Rezervacija.
Rezervacija znači odabir raspoloživih termina od strane Ugovaratelja smještaja putem Njuškalo portala za sklapanje ugovora o pružanju Usluga u Smještajnoj jedinici u Smještajnom objektu Iznajmljivača koje su navedene u obrascu za rezervaciju
Potvrda Rezervacije  Predstavlja obavijest koju Njuškalo izdaje Korisniku nakon izvršenog postupka plaćanja Pologa, pri čemu Iznajmljivač zadržava pravo otkaza u slučaju neplaćanja Dodatnog depozita i drugim predviđenim slučajevima 
Smještajni objekt znači ugostiteljski objekt koji se oglašava na Njuškalo portalu od strane Iznajmljivača te obuhvaća Smještaje jedinice unutar Smještajnog objekta
Smještajna jedinica označava jedinicu unutar Smještajnog objekta na koju se odnosi pojedinačni oglas. 
Sustav znači internetski sustav Njuškala u kojeg Iznajmljivač smije koristiti radi učitavanja, mijenjanja, potvrđivanja, ažuriranja i/ili nadopunjavanja informacija o Smještajnome objektu i Uslugama u Smještajnom objektu (uključujući smještajne jedinice, njihove cijene, dostupnost) i rezervacijama, uključujući slučajeve kada su isti uneseni ili se koriste i obrađuju putem Bolha portala.
Ugovaratelj smještaja znači Korisnik čija je Rezervacija potvrđena sukladno članku 5 ovih Uvjeta. Ukoliko je Ugovaratelj smještaja maloljetna osoba starija od 16 godina, ugovaranje smještaja u njegove ime i za njegov račun poduzima isključivo njegov zakonski zastupnik. Osobe mlađe od 16 godina ne mogu ugovarati Uslugu u smještajnom objektu preko Njuškalo portala.   
Usluge u Smještajnom objektu znači usluga smještaja te, ovisno o slučaju, s njome povezana usluga doručka i/ili pripreme i serviranja drugih obroka u Smještajnom objektu i/ili Smještajnoj jedinici koje je Iznajmljivač oglasio na Njuškalo portalu. 
Viša sila događaj za koji nije odgovorna niti jedna strana, koji se nije mogao predvidjeti, ni izbjeći ili otkloniti i koji pogađa većinu Iznajmljivača i njihove Smještajne objekte (uključujući ali se ne ograničavajući se na elementarne nepogode, i prirodne katastrofe (erupcije, poplave, požare), rat, ustanke i građanski neposluh, epidemije, izolacije i slično).


2.2       Podnaslovi u ovim Uvjetima služe samo za lakše snalaženje.

2.3       Rodno određenje pojmova koji su definirani Uvjetima uključuje sve rodove u hrvatskom jeziku.

3.    Odgovornost za podatke o Smještajnom objektu i Uslugama u Smještajnom objektu  


3.1       Iznajmljivač je isključivo odgovoran za unošenje podataka o Smještajnom objektu i Uslugama u Smještajnom objektu. Njuškalo ne provjerava unesene informacije o Smještajnom objektu i Uslugama u Smještajnom objektu i ne snosi odgovornost za njihovu točnost.


3.2       Činjenica da je Njuškalo učinio opis Usluga u Smještajnoj jedinici dostupan Korisnicima na Njuškalo portalu ne znači, u bilo kojem slučaju, da je Njuškalo na bilo koji način provjerio ili je odgovoran za opis Smještajne jedinice ili opis Usluga u Smještajnoj jedinici, uključujući za njegov sadržaj, istinitost ili ažurnost.


4.    Cijene Usluga u Smještajnom objektu  


4.1       Iznajmljivač je odgovoran da sve Cijene Usluga u Smještajnom objektu sadrže konačne cijene, s uključenim porezima, pristojbama i drugim naknadama i troškovima, koje plaća Ugovaratelj smještaja. U slučaju da je donesen propis koji još nije stupio na snagu ali će povisiti naknadu, porez ili pristojbu uključenu u oglašenu Cijenu Usluga u Smještajnom objektu, Iznajmljivač je obavezan oglasiti i takvu povišenu cijenu, najkasnije u roku od tri dana od objave propisa, s naznakom datuma od kojeg se povišena cijenu primjenjuje.


4.2       Iznimno od prethodnog članka, a neovisno o pravilima otkazivanja Iznajmljivača, u slučaju da zbog promjene propisa u razdoblju od Rezervacije do početka korištenja Usluga u Smještajnom objektu Ugovaratelj smještaja treba snositi dodatne poreze, troškove ili naknade, Iznajmljivač se obvezuje bez odgode, a najkasnije u roku od tri dana od objave propisa o tome obavijestiti Njuškalo i Ugovaratelja smještaja, u kojem slučaju Ugovaratelj smještaja ima pravo na otkaz Rezervacije bez naknade.


5.    Rezervacija Usluga u Smještajnom objektu i njezino otkazivanje 


5.1       Za Rezervaciju nije potrebna registracija Ugovaratelja smještaja na Njuškalo portalu, ali se Ugovaratelj smještaja obvezuje prilikom ugovaranja Usluge u smještajnom objektu unositi točne i istinite podatke u svrhu realizacije pravnog posla.


5.2       Ugovaratelj smještaja razumije i prihvaća da će Njuškalo generirati potvrdu Rezervacije Ugovaratelju smještaja putem Njuškalo portala, a na temelju informacija koje u Sustav unosi Iznajmljivač. Njuškalo ne snosi odgovornost za točnost informacija o raspoloživosti Usluga u Smještajnom objektu.


5.3       Nakon što Ugovaratelj smještaja odabere Usluge u Smještajnom objektu i unese sve ostale potrebne parametre (uključujući u svakom slučaju termin i broj osoba) bit će mu omogućeno da odabere opciju rezervacije. Ukoliko je prema podacima u Sustavu rezervaciju moguće izvršiti, Njuškalo će omogućiti preusmjeravanje Ugovaratelja smještaja na Pristupnik za plaćanje, radi naplate Pologa Cijene Usluge u visini 9,5% Cijene Usluga u Smještajnom objektu.


5.4       Radi izbjegavanja svake dvojbe, putem Pristupnika za plaćanje moguće je platiti isključivo Polog Cijene Usluge u Smještajnom objektu iz prethodnog stavka ovog članka. Preostali iznos Cijene Usluge u Smještajnom objektu, uključujući i Dodatni depozit, Ugovaratelj smještaja  plaća izravno Iznajmljivaču.


5.5       Ugovaratelj smještaja je suglasan da se na uplaćeni Polog i/ili Dodatni depozit ne plaćaju kamate.

 

5.6       Ukoliko je iznajmljivač obveznik izdavanja računa, sukladno Zakonu o PDV-u, po primljenoj obavijesti o uplaćenoj rezervaciji (Pologu i/ili Dodatnom depozitu), izdaje račun za predujam i dostavlja ga Ugovaratelju smještaja putem e-maila. Radi izbjegavanja svake dvojbe, prilikom naplate Cijene Usluga u Smještajnom objektu, naplaćeni Polog i/ili Dodatni depozit se oduzima od iznosa Cijene Usluga u Smještajnom objektu, a Iznajmljivač izdaje odgovarajući račun za puni iznos Cijene Usluga u Smještajnom objektu.


5.7       Nakon dovršetka postupka plaćanja Pologa na Pristupniku za plaćanje, Njuškalo će putem Njuškalo portala Ugovaratelju smještaja generirati potvrdu Rezervacije, nakon čega će i Iznajmljivaču generirati obavijest o potvrđenoj Rezervaciji koja sadrži datum dolaska, Uslugu u Smještajnom objektu (broj noćenja, Smještajnu jedinicu i eventualne druge usluge), Cijenu Usluge u Smještajnom objektu i ime Ugovaratelja Smještaja na kojeg se odnosi Rezervacija.


5.8       Njuškalo ne snosi odgovornost za potpunost i istinitost podataka iz članka 5.7. temeljem potvrđene Rezervacije.


5.9       Ugovaratelj smještaja prihvaća da isključivo Iznajmljivač određuje rokove i druga pravila koja se odnose na otkazivanje Rezervacija bez naknade, odnosno uz naknadu. Navedena se pravila unose u Sustav, a ukoliko Ugovaratelju smještaja bilo koji dio navedenih pravila nije jasan može zatražiti pojašnjenje putem Njuškalove službe za korisnike putem e-maila: turizam@njuskalo.hr ili telefona +38516500954 koja će proslijediti upit Iznajmljivaču, a odgovor Ugovaratelju smještaja.


5.10     U slučaju da je Polog naplaćen od Ugovaratelja smještaja koji nije realizirao Rezervaciju tj. nije se on ili Gost pojavio u ugovoreno vrijeme u Smještajnoj jedinici (tzv. “no show”) niti je Rezervaciju pravodobno otkazao (late cancelation), iznosi koje je uplatio Ugovaratelj smještaja na ime Pologa i/ili Dodatnog depozita neće biti vraćeni Ugovaratelju smještaja.


Vraćanje Pologa i/ili Dodatnog depozita Ugovaratelju smještaja moguće je isključivo za slučajeve kada je Iznajmljivač ponudio opciju besplatnog otkazivanja do određenog roka, te kada je Ugovaratelj smještaja u navedenom roku rezervaciju i uredno otkazao. U navedenom slučaju uplaćena sredstva bit će vraćena Ugovaratelju smještaja u primjerenom roku bez odlaganja.   


5.11     Ugovaratelj smještaja dužan je platiti Iznajmljivaču punu Cijenu usluge u Smještajnom objektu. Svi modaliteti i opcije plaćanja Cijene usluge u Smještajnom objektu ugovaraju se neposredno između Ugovaratelja smještaja i Iznajmljivača.    


5.12     Ugovaratelj smještaja ima pravo na otkazivanje Rezervacije bez naknade u slučaju Više sile i drugim slučajevima koji su izrijekom navedeni u Uvjetima te se obvezuje o tome obavijestiti Iznajmljivača.


6.    Preklapanje  


6.1       U slučaju Preklapanja, odnosno nemogućnost ispunjenja Usluga u Smještajnoj jedinici za koju je potvrđena Rezervacija, u cijelosti ili djelomično, zbog neraspoloživosti Smještajne jedinice za koju je potvrđena Rezervacija, Ugovaratelj smještaja je dužan o tome bez odgode obavijestiti Njuškalo.


6.2       Ukoliko u slučaju iz prethodnog stavka ovog članka Iznajmljivač ne osigura Ugovaratelju smještaja, o svom trošku, alternativni smještaj i uslugu najmanje jednake ili veće kvalitete u odnosu na one iz potvrđene Rezervacije, koje je ujedno Ugovaratelj smještaja i prihvatio, Njuškalo će osigurati Ugovaratelju smještaja povrat iznosa Pologa Cijene Usluga u Smještajnom objektu iz članka 5.3 ovih Uvjeta putem Pristupnika za plaćanje na istu platnu karticu s koje je uplata pristigla, putem svojeg ugovornog partnera iz članka 9.2 ovih uvjeta.

 

7.    Dodatni depozit za plaćanje Cijene Usluga u Smještajnom objektu  

 

7.1       Ukoliko Iznajmljivač potražuje u svrhu rezervacije i dodatni iznos koji je viši od iznosa Pologa iz članka 5.3. Uvjeta dužan je isto jasno navesti u Opisu Usluga u Smještajnom objektu te obavezno isto označiti na predviđenom mjestu u Sustavu prilikom unošenja podataka o Smještajnom objektu.


7.2       Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je u slučaju da Ugovaratelj smještaja ne uplati iznos Dodatnog depozita u roku predviđenim u tekstu oglasa od strane Iznajmljivača, Njuškalo ovlašten otkazati rezervaciju na zahtjev Iznajmljivača sukladno članku 5.9. Uvjeta.


7.3       Dodatni depozit se vraća Ugovaratelju smještaja sukladno pravilima iz članka 5.9. i 5.10. Uvjeta.


7.4       Radi izbjegavanja svake dvojbe, platne transakcije u pogledu Dodatnog depozita ili preostalog iznosa Cijene Usluge se ne vrše putem Njuškalo platforme već isključivo na način kako je ugovoreno između Iznajmljivača i Ugovaratelja smještaja, te se u cijelosti isključuje odgovornost Njuškala za bilo kakvu štetu koja bi nastala u svezi plaćanja i/ili povrata Dodatnog depozita.   
     

8.    Ugovor o Uslugama u Smještajnom objektu  


8.1       Ugovor o pružanju Usluga u Smještajnom objektu sklapa se na daljinu u trenutku kada Ugovaratelju smještaja prispje potvrda Rezervacije i to isključivo između Iznajmljivača i Ugovaratelja smještaja, a Njuškalo nema ulogu posrednika ili zastupnika niti jedne od ugovornih strana.


8.2       Ukoliko je Iznajmljivač sklopio Ugovor o pružanju Usluga u Smještajnom objektu s Potrošačem, Iznajmljivač se obvezuje ispuniti sve obaveze sukladno Zakonu o zaštiti potrošača i ostalim propisima koji se primjenjuju na njihov ugovorni odnos (uključujući slanje potvrde o sklapanju ugovora i druge obavijesti).


8.3       Ugovaratelj smještaja nema pravo na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu, obzirom da sukladno članku 86. st. 1 t. 12 Zakona o zaštiti potrošača, takvog prava nema kada je predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju.


8.4       Iznajmljivač je dužan u skladu s primjenjivim propisima omogućiti podnošenje prigovora Ugovaratelju smještaja i Gostu te je dužan svaki podneseni prigovor u zakonskom roku i riješiti.


8.5       Korisnik razumije i prihvaća da Njuškalo može, ali nije dužan, uključiti se u rješavanje prigovora te se obvezuje pružiti mu sve informacije koje su Njuškalu potrebne za procjenu osnovanosti prigovora, na njegov zahtjev.

 

9.    Procesiranje transakcija platnim karticama  


9.1       Njuškalo ne pruža platne usluge i niti u jednom trenutku se ne nalazi u posjedu sredstava koja je Ugovaratelj smještaja platio kao Polog za Uslugu u Smještajnom objektu (uključivši i Dodatni depozit u svrhu valjanosti rezervacije).


9.2       Njuškalo omogućava plaćanje Pologa platnim karticama na Njuškalo portalu putem Pristupnika za plaćanje ugovornog partnera Njuškala koji je ovlašten za pružanje tih usluga te Njuškalo niti u jednom trenutku nije u posjedu podataka o platnim karticama niti je odgovoran za izvršenje i procesiranje transakcija platnim karticama.


10.    Osobni podaci i njihova zaštita 


10.1    Korisnik je dužan čuvati svoje korisničke podatke, uključujući ali se ne ograničavajući na korisničko ime i zaporku, brojeve Rezervacija i ostale podatke vezane uz Rezervaciju. 

 

10.2    Korisnik odnosno Ugovaratelj smještaja izjavljuje i jamči da je pribavio prethodnu suglasnost svakog Gosta čije osobne podatke unosi u Sustav radi rezervacije Usluga u Smještajnom objektu za svaku takvu obradu osobnih podataka, te se obvezuje Njuškalu nadoknaditi svaku štetu koja bi mu mogla nastati zbog netočnosti takve izjave odnosno jamstva.

 

10.3    U odnosu na osobne podatke Korisnika, Ugovaratelja smještaja i Gosta, a u smislu propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka, Iznajmljivač i Njuškalo imaju ulogu zasebnih voditelja obrade, budući da Iznajmljivač putem Njuškalo portala nudi Usluge u Smještajnom objektu i sklapanje Ugovora o pružanju Usluga u Smještajnom objektu, a Njuškalo određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka na Njuškalo portalu.  Obzirom na navedeno osobni podaci Korisnika se u trenutku transakcije prenose Iznajmljivaču u svrhe daljnje obrade radi realizacije Usluge u smještajnom objektu. Iznajmljivač je obvezan o svakoj obradi podataka izvijestiti Gosta te ga izvijestiti o pravilima obrade njegovih podatka sve u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

Njuškalo nije odgovoran za zakonitost obrade osobnih podataka Iznajmljivača, ali će uložiti razumne napore u sprječavanje očiglednih povreda prava. Korisnik odnosno Ugovaratelj smještaja obvezuje se obratiti posebnu pozornost u slučaju da osobne podatke potrebne za realizaciju Usluge u smještajnom objektu prenose Iznajmljivaču koji se nalazi izvan područja država članica Europske unije i EGP-a.


 U slučaju kada je iznajmljivač partnera omogućio rezervaciju na svojim smještajnim jedinicama putem Njuškalo portala podaci Ugovaratelja smještaja prenose se ugovornom partneru kako bi bili dostupni Iznajmljivaču

 

10.4    Ispitanici su informirani prilikom prihvaćanja uvjeta korištenja o zaštiti podataka, a Politika privatnosti i obavijest ispitanicima Njuškala dostupna je na: 

https://www.njuskalo.hr/?ctl=help&content_id=359 


Ugovorni partner će o pravilima privatnosti Njuškala, čije odredbe i standardi se primjenjuju na obradu osobnih podataka, izvijestiti Iznajmljivača partnera prilikom sklapanja Ugovora o uslugama posredovanja za oglašavanje smještajnih jedinica na Styria platformi te osigurati njihovu provedbu.


10.5     Njuškalo odgovara za zakonitost prikupljanja i obrade osobnih podataka u svrhu potvrde rezervacije, a svaki Iznajmljivač odgovara za zakonitost obrade osobnih podataka ispitanika u svrhu realizacije rezervacije i pružanja Usluga u Smještajnom objektu.


10.6     Njuškalo je ovlašten prikupljene osobne podatke obrađivati u svrhu reguliranja ugovornog odnosa.


10.7     Njuškalo i Styria digital marketplaces, d.o.o. kao zajednički voditelji obrade u okviru postojeće poslovne suradnje zajednički obrađuju podatke koje Korisnici unose u svrhu ugovaranja i realizacije Usluge u smještajnom objektu te u svrhu korištenja usluge korisničke podrške. Ukoliko Korisnik rezervira Uslugu smještaja na području Republike Slovenije njegovi podaci će u svrhu realizacije transakcije i pružanja Usluge u smještajnom objektu kao i usluge korisničke podrške biti dostupni Njuškalu i Styria digital marketplaces d.o.o., neovisno preko kojeg portala je izvršena rezervacija. 


10.8      Obrada podataka iz ovog članka odvija se putem digitalne platforme MyRent u vlasništvu J.P. Atelier d.o.o, kao izvršiteljem obrade s kojim je sklopljen odgovarajući ugovor o obradi osobnih podataka.

  

11.    Isključenje odgovornosti 


11.1     Korisnik prihvaća da je odgovornost Njuškala za pružanje Njuškalo usluge u cijelosti isključena osim za slučaj namjere ili krajnje nepažnje i ograničena je na stvarnu štetu.

                                                                                            

11.2     Korisnik prihvaća da Njuškalo ne jamči stalnu dostupnost svojih usluga, pa tako ni Njuškalo usluge. Nije moguće isključiti prekide u radu zbog održavanja, ažuriranja softvera i okolnosti kao što su tehnički problemi trećih strana, viša sila i druge okolnosti. Korisnik prihvaća da je odgovornost Njuškala za dostupnost usluga, u cijelosti isključena osim za slučaj namjere ili krajnje nepažnje.


11.3     Korisnik prihvaća da Njuškalo u svakom trenutku može ukinuti pružanje Njuškalo usluge te nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja Korisnicima nastane zbog takve njegove poslovne odluke.


11.4     Njuškalo ima pravo potpuno ili djelomično obustaviti Njuškalo uslugu ako je njezina sigurnost ili sigurnost jednog ili više Korisnika ugrožena, bez ikakve odgovornosti prema Korisnicima.


12.   Sadržaj objavljen od strane korisnika

Kako bi osigurali da je sadržaj koji korisnici objavljuju na Njuškalo portalu u skladu sa zakonskim propisima, moralnim načelima te da ne vrijeđa prava drugih osoba, svaki korisnik usluga Njuškalo portala prihvaća sljedeća pravila ponašanja te je obvezan pridržavati ih se prilikom korištenja naših usluga.

Ukoliko dođe do promjena ovih odredbi Uvjeta koje se tiču sadržaja objavljenog od strane korisnika Njuškalo portala, obavijestit ćemo Vas o tome.


12.1 Opće odredbe

Prilikom objave sadržaja, budite obzirni i vodite računa o tome kakav sadržaj objavljujete. Svaki korisnik je samostalno odgovoran za sadržaj koji objavljuje na Njuškalo portalu. Objavljeni sadržaj korisnika mora biti u skladu sa zakonskim odredbama te poštivati prava trećih osoba.


12.2 Ograničenja objave sadržaja

Sloboda objavljivanja sadržaja svakog korisnika biti će ograničena u mjeri u kojoj taj sadržaj povrjeđuje prava drugih osoba ili je protivan pravnim propisima. Širenje nezakonitog sadržaja ili sadržaja koji povrjeđuje prava drugih osoba ili je protivan moralnim načelima nije prihvatljiv na ovom Njuškalo portalu. Svaki korisnik može snositi pravne posljedice za povrede pravnih propisa objavom neprimjerenog sadržaja. Sadržaj objavljen na Njuškalo portalu ni u kojem slučaju ne smije prekršiti sljedeće kriterije: 

1. Prijevara: Zabranjen je sadržaj koji namjerno vara ili iskorištava druge korisnike ili treće strane ili namjerno pogrešno prikazuje činjenice kako bi naveo druge fizičke ili pravne osobe da djeluju ili da se suzdrže od djelovanja na način koji šteti imovini tih osoba ili drugih fizičkih ili pravnih osoba s ciljem pribavljanja njihove imovine. Izjave koje promoviraju ili koordiniraju takve aktivnosti su također zabranjene.

2. Zaštita podataka i privatnosti: Zabranjen je sadržaj koji sadrži, zahtijeva ili nudi osobne ili povjerljive podatke od drugih korisnika ili trećih osoba, kao što su medicinski podaci, adresa ili financijski podaci.

3. Nasilje: Zabranjen je sadržaj koji potiče, podržava ili poziva na nasilje. Izjave kojima se prijeti smrću ili nanošenjem ozljeda drugim osobama su također zabranjene. Nadalje, zabranjen je sadržaj koji nudi ili traži počinjenje nasilja kao i sadržaj koji zagovara takvo postupanje ili veliča nasilje, uključujući i šaljivi sadržaj ukoliko je izjavljen u nasilničkom kontekstu.

4. Kleveta, diskriminacija i/ili govor mržnje: Zabranjen je sadržaj koji potiče mržnju ili omalovažava, vrijeđa, ocrnjuje ili šteti određenim osobama ili skupinama. Zabranjen je sadržaj koji je usmjeren protiv određenih etničkih skupina, religija, seksualne orijentacije, spola, spolnog identiteta, invalidnosti ili teških bolesti ili drugih osoba.

5. Nezakoniti i/ili nesigurni proizvodi: Zabranjen je sadržaj kojim se prodaje, kupuje, nudi, oglašava, donira, poklanja ili na drugi način trguje nezakonitim i/ili nesigurnim proizvodima. Takvi proizvodi uključuju, ali se ne ograničavaju na: drogu, lijekove koji se izdaju na recept, ugrožene životinje i biljke, itd.

6. Nasilništvo, uhođenje i/ili zastrašivanje: Zabranjen je sadržaj koji je usmjeren na ismijavanje osoba. Zabranjen je i sadržaj koji se smatra neprestanim neželjenim kontaktom ili služi za zastrašivanje drugih, kao npr. prijeteće poruke.

7. Negativni učinci na građanski diskurs ili izbore: Zabranjen je sadržaj koji bi mogao imati negativan učinak na građanski diskurs ili izbore ili rezultate izbora. Zabrana uključuje sadržaj za koji je vjerojatno da bi mogao zavarati ili neprimjereno utjecati na izbore ili druge građanske procese, kao što su lažna izvješća (lažne vijesti) koje se šire na manipulativni način.

8. Povreda osobnih prava: Zabranjen je sadržaj kojim se povrjeđuju osobna prava trećih osoba (kao što su čast ili pravo na osobnost). Diskreditiranje ili defamacija osoba je također zabranjena. Zabranjen je sadržaj koji nezakonito zadire u čast i privatnost drugih osoba. Ova zabrana osobito uključuje dijeljenje fotografija ili sadržaja koji koriste obilježja trećih osoba bez njihovog pristanka.

9. Pornografija ili seksualizirani sadržaj: Zabranjen je seksualni sadržaj, uključujući, ali se ne ograničavajući na fotografije ili druge prikaze nagih osoba ili seksualnih činova. Zabranjeno je i nuđenje seksualnih usluga.

10. Rizik za javnu sigurnost: Zabranjen je sadržaj koji se može smatrati ozbiljnom prijetnjom javnoj sigurnosti. Ova zabrana uključuje, ali se ne ograničava na bilo koji sadržaj koji sadrži izjave o namjeri, prijetnji ili poziva na počinjenje nasilja protiv određenih osoba, skupina ili imovine ili na izradu oružja ili eksploziva.

11. Zaštita maloljetnika: Zabranjen je sadržaj koji ugrožava sigurnost maloljetnih osoba, što osobito uključuje sadržaj koji može prouzročiti fizičku, psihičku ili moralnu štetu maloljetnicima.

12. Samoozljeđivanje: Zabranjen je sadržaj kojim se namjerno ili nenamjerno promiče, veliča ili potiče samoubojstvo ili samoozljeđivanje. Rasprave ili diskusije o ovoj temi dopuštene su isključivo ukoliko su objektivne i obzirne.

13. Teroristički sadržaj: Zabranjen je sadržaj koji izravno ili neizravno potiče na počinjenje terorističkih djela, koji veliča ili zagovara terorističke aktivnosti, koji poziva na sudjelovanje u terorističkim organizacijama ili njihovo financiranje ili zagovara ili sadrži prijetnje o počinjenju terorističkih djela. Nadalje, zabranjen je sadržaj koji sadrži upute o izradi i korištenju eksploziva, vatrenog oružja ili drugog oružja kao i štetnih i opasnih supstanci te kemijskih, bioloških, radioaktvinih i nuklearnih supstanci (CBRN supstance) ili upute o drugim metodama ili postupcima s ciljem poticanja ili doprinosa počinjenju terorističkih djela. Teroristička djela su djela počinjena s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva, nezakonitog prisiljavanja javnih tijela ili međunarodnih organizacija da djeluju ili se suzdrže od djelovanja ili ozbiljno destabiliziraju ili uništavaju osnovnu političku, ustavnu, ekonomsku ili socijalnu strukturu države ili međunarodne organizacije.

14. Dobrobit životinja: Zabranjen je sadržaj koji je protivan dobrobiti životinja, kao npr. sadržaj koji trivijalizira okrutnost prema životinjama ili je usmjeren na poticanje drugih da nanose ozljede i patnju životinjama.

15. Povreda intelektualnog vlasništva: Obvezno je poštivanje autorskih i drugih intelektualnih prava trećih osoba. Dijeljenje sadržaja koji sadrži autorska ili druga intelektualna prava dopušten je samo uz pristanak nositelja autorskog ili drugog intelektualnog prava na tom sadržaju. Zabranjen je sadržaj kojim se povrjeđuju autorska ili intelektualna prava trećih osoba.

12.3. Obveza prijavljivanja nadležnim tijelima i pravosudnim organima

Sukladno relevantnim zakonskim odredbama, korisnici mogu pravno odgovarati za sadržaj koji objavljuju na Njuškalo portalu. Njuškalo pridržava pravo da dostavi objavljeni sadržaj korisnika ili njegove podatke državnim agencijama, nadležnim tijelima i pravosudnim organima sukladno obvezama iz članka 18. Uredbe (EU) 2022/2065 (Akt o digitalnim uslugama) i članku 14. stavku 5. Uredbe (EU) 2021/784 o borbi protiv širenja terorističkog sadržaja na internetu, a za potrebe provođenja istrage sadržaja koji je korisnik objavio. Korisnik može biti obvezan dostaviti određene podatke na zahtjev državnih agencija, nadležnih tijela i pravosudnih organa. Obvezni smo bez odgode obavijestiti nadležna tijela i pravosudne organe i dostaviti sve relevantne informacije čim dobijemo saznanja o informacijama koje dovode do sumnje da je počinjeno ili da je vjerojatno da će biti počinjeno kazneno djelo ili da je u tijeku počinjenje kaznenog djela koje uključuje prijetnju životu ili sigurnosti osobe ili osoba.

12.4. MODERIRANJE SADRŽAJA KORISNIKA

Kako bismo osigurali da je sadržaj koji korisnici objavljuju u skladu sa zakonskim propisima i u skladu s pravilima ponašanja navedenim u ovim Općim uvjetima, provodimo moderiranje sadržaja koji korisnici objavljuju, a za koji utvrdimo da je protivan ovim Općim uvjetima ili zakonskim propisima.

12.4.1. Postupci koji doprinose ograničavanju sadržaja

Omogućili smo korisnicima Njuškalo portala da nam mogu prijaviti sadržaj koji smatraju nezakonitim ili protivnim ovim Općim uvjetima. Prijava se može izvršiti putem našeg mehanizma za obaviješćivanje koji je dostupan svakom korisniku. Zaprimljenu obavijest o takvom sadržaju ćemo razmotriti bez odgode i u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2022/2065 (Akt o digitalnim uslugama). Protiv odluka koje donesemo možete podnijeti pritužbu putem našeg internog sustava za rješavanje pritužbi.

Dodatno, ukoliko vlastitim pregledavanjem objavljenog sadržaja postanemo svijesni bilo kakvog nezakonitog sadržaja ili sadržaja koji je protivan našim Općim uvjetima, moderirati ćemo ga sukladno ovim Općim uvjetima.

12.4.2. Mjere ograničenja koje primjenjujemo

Primjenjujemo sljedeće mjere ograničenja kojima sprječavamo objavljivanje nezakonitog sadržaja ili sadržaja koji je protivan ovim Općim uvjetima:

12.4.2.1. Uklanjanje sadržaja

Ukoliko saznamo da je određeni sadržaj nezakonit ili protivan ovim Općim uvjetima, ukloniti ćemo takav sadržaj sa Njuškalo portala. Sporni sadržaj neće više biti javno dostupan nakon što primjenimo ovu mjeru ograničenja.

12.4.2.2. Privremeno suspendiranje korisničkog računa

Ukoliko određeni korisnik opetovano objavljuje sadržaj koji je nezakonit ili protivan ovim Općim uvjetima te smo primjenili mjeru iz točke 12.4.2.1. više puta ili ukoliko je korisnik počinio osobito tešku povredu ovih Općih uvjeta, privremeno ćemo suspendirati korisnički račun tog korisnika.

Ova mjera će biti primjenjena ukoliko je mjera iz točke 12.4.2.1. primjenjena više od 2 puta te će korisnički račun biti suspendiran na rok od 14 dana.

Korisnik u odnosu na kojeg je protekao rok suspenzije će ponovo imati pristup svojem korisničkom računu, no ukoliko nakon toga protiv tog korisnika ponovno bude primjenjena mjera iz točke 12.4.2.1. ili ponovno počini osobito tešku povredu ovih Općih uvjeta, njegov će korisnički račun biti suspendiran na rok od 30 dana.


12.5. Mjere protiv zlouporabe i zaštita od zlouporabe

Suspendirati ćemo pružanje usluga svim korisnicima koji često objavljuju nezakonit sadržaj. Jednako tako, suspendirati ćemo obradu obavijesti i pritužbi koje, putem mehanizma obaviješćivanja te internog sustava za rješavanje pritužbi, podnose osobe koje često podnose neutemeljne obavijesti ili pritužbe.


Prije primjene navedene suspenzije, poslati ćemo upozorenje svim korisnicima kod kojih primjetimo da često objavljuju nezakonit sadržaj, odnosno svim osobama kod kojih primjetimo da često podnose neutemeljene obavijesti ili pritužbe, u kojem ćemo navesti razlog slanja upozorenja te moguće posljedice ukolike se nastavi s takvim postupanjem.


Ukoliko nakon zaprimljenog upozorenja korisnik nastavi s objavljivanjem nezakonitog sadržaja, odnosno osoba nastavi s podnošenjem neutemeljnih obavijesti ili pritužbi, pristupit ćemo suspendiranju pružanja usluga, odnosno suspendiranju obrade obavijesti i pritužbi.


Prilikom utvrđivanja da li je određeni korisnik ili podnositelj obavijesti i/ili pritužbe počinio zloupotrebu koja bi za posljedicu imala suspenziju pružanja usluga, odnosno suspenziju obrade obavijesti i pritužbi, uzet ćemo u obzir sljedeće kriterije:

a) Apsolutni broj nezakonitog sadržaja ili neutemeljenih obavijesti ili pritužbi u periodu od 3 mjeseca;

b) Udio sadržaja iz točke a) u ukupnom broju objavljenog sadržaja ili podnesenih obavijesti ili pritužbi u periodu od 3 mjeseca;

c) Težinu zlouporabe;

d) Namjeru takvog postupanja, ukoliko je moguće utvrditi.


Ukoliko se utvrdi da je određeni korisnik ili podnositelj obavijesti i/ili pritužbe imao udio veći od 10% nezakonitog sadržaja ili neutemeljenih obavijesti ili pritužbi u ukupnom broju objavljenog sadržaja ili podnesenih obavijesti ili pritužbi u periodu od 3 mjeseca, te je očigledno da se radi o namjernom postupanju, suspendirati ćemo pružanje usluga tom korisniku, odnosno obradu obavijesti i pritužbi tom podnositelju obavijesti i/ili pritužbe na rok od 1 mjesec.

Ukoliko se, nakon isteka suspenzije iz prethodnog odlomka, ponovi takva zloupraba kod pojedinog korisnika ili podnositelja obavijesti i/ili pritužbi, biti će ponovo upozoren. Ako nakon zapirmljenog upozorenja nastavi s takvim postupanjem, biti će primjenjena istovrsna suspenzija, ali na duži rok od 3 mjeseca.


12.6. Obrazloženje primjenjenih mjera ograničenja i odluke o obavijestima

Informirat ćemo vas ukoliko smo prema vama primjenili neku od mjera ograničenja u odnosu na sadržaj koji ste objavili na Njuškalo portalu ili u odnosu na vaš korisnički račun. Objasniti ćemo vam razloge zbog kojih smo poduzeli prethodno navedene mjere ograničenja te koje su vaše mogućnosti ukoliko se ne slažete s našim postupkom.


Ukoliko ste podnijeli obavijest putem našeg mehanizma za obaviješćivanje, također ćemo vas obavijestiti o našoj odluci u odnosu na sadržaj za koji ste podnijeli obavijest.


12.7. Interni sustav za rješavanje pritužbi

Mogućnost pritužbe i rok za podnošenje

Protiv naše odluke može se podnijeti pritužba od strane korisnika prema kojemu smo primjenili neku od mjera ograničenja ili od strane podnositelja obavijesti. Pritužbu možete podnijeti putem našeg internog sustava za rješavanje pritužbi dostupnog na Njuškalo portalu portalu u roku od 6 mjeseci od zaprimanja odluke o obavijesti ili odluke o primjenjenoj mjeri ograničenja.


Postupanje po pritužbi

Sve zaprimljene pritužbe ćemo obraditi bez odgode, odgovorno i objektivno. Pritužbe će pregledavati naši kvalificirani zaposlenici. Obavijestiti ćemo vas o našoj odluci te objasniti razlog donošenja odluke i mogućnosti daljnjeg postupanja ukoliko se ne slažete s našom odlukom.


12.8. Izvansudsko rješavanje sporova

Svi korisnici i podnositelji obavijesti koji su zaprimili odluke slijedom podnesenih pritužbi putem našeg internog sustava za rješavanje pritužbi imaju pravo odabrati bilo koje tijelo za izvansudsko rješavanje sporova certificirano sukladno stavku 3. članka 21. Uredbe (EU) 2022/2065 (Akt o digitalnim uslugama) kako bi se riješio spor o tim odlukama.


Više informacija o tome koje tijelo za izvansudsko rješavanje sporova vam je na raspolaganju možete pronaći na Njuškalo portalu ovdje.


12.9. Strategija borbe protiv širenja terorističkog sadržaja na internetu

Zabranjeno je objavljivanje terorističkog sadržaja na Njuškalo portalu. Objavljivanje takvog sadržaja smatra se ozbiljnom povredom ovih Općih uvjeta. Pravila postupanja navedena u ovim Općim uvjetima služe tome da se spriječi ili ukloni bilo kakav teroristički sadržaj na Njuškalo portalu. Sukladno tome, naša strategija borbe protiv terorističkog sadržaja mora biti jasno navedena.


Naši moderatori će voditi računa o tome koji se sadržaj smatra terorističkim sadržajem te posvetiti posebnu pažnju prilikom pregledavanja sadržaja kako bi utvrdili radi li se o terorističkom sadržaju. Ukoliko se utvrdi postojanje bilo kakvog terorističkog sadržaja, naš moderatori će bez odgode obavijestiti nadležna tijela o postojanju takvog sadržaja, navedeni sadržaj će odmah ukloniti s Njuškalo portala kako više ne bi bio javno dostupan te ga arhivirati za potrebe istrage nadležnih tijela. Naši moderatori će bez odgode postupiti po nalogu nadležnih tijela za uklanjanjem sadržaja koji su nadležna tijela označila kao teroristički sadržaj te će u potpunosti i transparentno surađivati s nadležnim tijelima kako bi se takav sadržaj uklonio ili kako bi se utvrdilo tko je odgovoran za objavu takvog sadržaja.

 

13.    Završne odredbe  


13.1     Na korištenje Njuškalo usluge primjenjuje se hrvatsko pravo, a za rješavanje sporova je nadležan sud u Novom Zagrebu.


13.2     Za izmjenu Uvjeta, kao i za njihovo stavljanje van snage, nije potrebna suglasnost Korisnika koji su dužni upoznati se s Uvjetima koji su na snazi prilikom svakog korištenja Njuškalo usluge.


13.3     Ovi Uvjeti kao i bilo koja njihova izmjena i dopuna stupaju na snagu objavom na Njuškalo portalu i primjenjuju se na svako pružanje Njuškalo usluga od trenutka njihova stupanja na snagu, do prestanka njihova važenja.


13.4     Ovi Uvjeti stupaju na snagu 24. svibnja 2024. godine.